རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷན་བོད་དོན་གླེང་རྒྱུ་ཡིན།

ཟླ་འདིའི་ཚེས་༦ ཉིན་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་གིས་ཡུ་རོབ་སྤྱི་ མཐུན་གྱི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་གི་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་། ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་འགན་འཛིན་སྐུ་ཞབས་གྷེར་ཧར་ཌི་དང་མཇལ་འཕྲད་གནང་ཡོད་པ་རེད།

ཆུ་ཚོད་གཅིག་ཙམ་གྱི་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་དེར་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོས་བོད་ནང་ གི་གནས་སྟངས་ཉིན་རེ་བཞིན་ཛ་དྲག་ཅན་དུ་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཆབ་སྲིད་དང་སྤྱི་ཚོགས། དཔལ་འབྱོར། ཁོར་ཡུག་གི་ཐོབ་ཐང་བཅས་ལ་རྩིས་མེད་རྡོག་རོལ་བཏང་བར་བརྟེན། བོད་ནང་དུ་གཞིས་ལུས་བོད་མི་ཚོས་གཅིག་རྗེས་གཉིས་མཐུད་ཀྱིས་རང་ལུས་མེར་སྲེག་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་སྐོར་སོགས་ཞིབ་ཕྲ་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་དང་སྦྲགས། ཡུ་རོབ་ཕྱི་སྲིད་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་བོད་ནང་དྲག་གནོན་མཚམས་འཇོག་ཆེད་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་ཞུགས་ཡོད་པ་རེད།

སྐབས་དེར་སྐུ་ཞབས་གྷེར་ཧར་ཌི་(Dr.Gerhard Sabathil) ཡིས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོ་མཆོག་ལ་དགའ་བསུའི་འཚམས་འདྲི་ཞུས་པ་དང་། ལྷན་ཚོགས་གཙོ་དངོས་སུ་ཐུག་རྒྱུ་བྱུང་བར་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་བྱུང་ཞེས་གསུངས་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་ཡུ་རོབ་ཕྱི་སྲིད་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་གིས་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་ཛ་ དྲག་གནས་སྟངས་སྐོར་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་སྐོར་དང་། འདས་པའི་ལོའི་ནང་ཁོང་ཚོའི་ངོས་ནས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་པའི་གནད་དོན་སྐོར་གླེང་སློང་བྱས་ཡོད་ སྐོར། དེ་བཞིན་ཁོང་གིས་བོད་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་པ་དེར་བློ་འཚབ་ཡོད་སྐོར་གསུངས་པ་མ་ཟད། ཡུ་རོབ་ཕྱི་སྲིད་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་དང་ལྷག་པར་རིང་མིན་ཡུ་རོབ་སྤྱི་མཐུན་དང་རྒྱ་ནག་གི་ལྷན་ཚོགས་སྐབས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ གནད་དོན་སྐོར་གླེང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་ཡོད་པ་རེད།

དེ་རྗེས་བོད་མི་མང་སྤྱི་འཐུས་ཚོགས་གཙོས་སྐུ་ཞབས་གྷེར་ཧར་ཌི་ལ་ད་ལྟའི་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྐོར་གྱི་ཡིག་ཆ་ཕུལ་བ་དང་ཆབས་ཅིག ཁོང་ལ་བོད་དོན་ཐོག་རྒྱབ་སྐྱོར་དང་དགོངས་བཞེས་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་དང་། དབུ་ཁྲིད་རྣམ་གཉིས་མཇལ་འཕྲད་སྐབས་དེར་སྦར་སིལ་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཡང་ལྷན་བཅར་ཞུས་ཡོད་པ་རེད།།

Share this:
༨༧ ཀློག་གྲངས།