བོད་པའི་ཁྲོམ་ས་གནས་སྤོ་བྱེད་དགོས་པའི་བཀའ་རྒྱ།

    མངའ་སྡེའི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས། བཀའ་རྒྱ་འདིས་ཚོང་ཁང་བདག་པོ་རྣམས་ལ་སེམས་འཚབ་བྱེད་དགོས་པའི་གནས་ཚུལ་བྱུང་ཡོད་ཀྱང༌། ང་ཚོའི་ཁྲིམས་ཐག་གཙོ་བོ་དམངས་ཀྱི་བསམ་འདུན་གཞིར་བཞག་བྱས་ནས་བཅད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་བརྗོད་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང༌། ཧི་མ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ཆེས་མཐོའི་ཁྲིམས་ཞིབ་ཁང་ནས་བོད་རིགས་ཁྲོམ་ས་གནས་སྤོ་བྱེད་དགོས་བྱུང་བ་རྣམས་ལ། གང་མགྱོགས་ཁྲོམ་ས་གཞན་ཞིག་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་འཆར་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

Share this:
༨༠ ཀློག་གྲངས།