འབྲོག་རུ་ཆོས་གྲགས་ཀྱི་རྩོམ་ཡིག་གཅིག་ལ་བལྟས་པ།

ཁ བདག་ གིས་ཀྱང་གྲོགས་པོ་མི་ ཉུང་བ་ཞིག་ལ་འདི་ལྟར་བཤད་མྱོང་ཡོད། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་དཔར་ཞིག་བརྩིགས་ངོས་སུ་བཀལ་ནས་དད་པ་ཡོད་འདོག་སྟོན་པ་དེ་ ནི་ང་རང་གིས་གཏན་ནས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཟེར་ནས་བཤད་པ་ཡིན་ལགས། {དེའི་ནང་དུ་རང་ཡང་འདུས་ཡོད་པ་ཡིན། ག་དུས་ཡིན་ཡང་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་དད་གུས་ཡོད་རབས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་བརྫིག་པོ་རེ་བྱེད་ མཁན་ཞིག་རང་ཡང་ཡིན།}འདི་ དག་བསམ་ནས་འོང་དུས། ང་རང་ལ་ལྟ་བུའི་བོད་པ་འདི་ཚོ་ད་ལྟའི་འཆར་བོད་མི་ཞིག་དུ་སྐྱེ་བ་ལས་བོད་ཡུལ་ གྱི་སེམས་ཅན་ཞིག་དུ་སྐྱེ་ཡོད་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུས་ཀྱང་ཡོང་གི་འདུག བོད་ཡུལ་གྱི་སེམས་ཅན་དེ་ཚོས་མ་མཐའ་རང་གི་ཤ་ཁྲག་མི་ཡུལ་བའི་ཁ་ཟས་སུ་གྱུར་ རེག་བར་དུ་བོད་ཡུལ་གྱི་རྩྭ་ཐང་སྟེང་དུ་བག་ཕེབས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཞིག་རོལ་ཐུབ་ཀྱི་ ཡོད་པ་རེད་ལགས།

ག བོད་ རིགས་སུ་གྱུར་བའི་ བོད་མི་ཞིག་གིས་རང་གི་སྐད་ཡིག་མ་ཤེས་པ་དེ་ལས་ཞབས་འདྲེན་ཞིག་ཕལ་ཆེར་མི་འདུག་ ཟེར་ན་དངོས་ནས་ཐད་དྲགས་མེད་པར་འདོད་ལ། ཡི་གེ་མི་ཤེས་པའི་ཕ་མ་དག་གིས་ཀྱང་རང་སྐད་གཙང་མ་ཞིག་རྒྱག་གི་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་གི་བཀའ་དྲིན་ལ་བརྟེན་ནས་འུ་ཅག་གིས་བོད་སྐད་ཙམ་ཞིག་བཤད་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་ ཀྱང་། བོད་ཀྱི་ཡི་གེ་ཙམ་ཤེས་པ་དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་ཞབས་འདེགས་ཞུ་བྱེད་ཅིག་ཉན་ གྱི་མེད་པའི་ང་རང་ལྟ་བུ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་མཐོང་དེ་འོང་དུས། དངོས་ནས་སེམས་པ་ལ་ཟུག་གཟེར་རྒྱགས་པའི་གྲངས་ཀ་དེ་ནི་གནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ལས་ ཀྱང་མོད། རེད་དེ། རང་ཉིད་ཀྱིས་རང་ཉིད་བོད་ཅིག་ཡིན་པ་བརྗེད་ཀྱི་མེད་པའི་ཁུལ་ཡིན་ཡང་། བོད་མ་བརྗེད་པ་གཅིག་བུའི་བོད་ཀྱི་དར་རྒུད་ལ་འགན་ཞིག་ལེན་ཐུབ་ཀྱི་མེད་པ་ཡིན། བོད་ཀྱི་མི་རིགས་འདི་ཡུན་རིང་དུ་གསོན་གནས་ཐུབ་མིན་གྱི་གནད་དོན་དེ་ནི་བོད་ ཀྱི་སྐད་ཡིག་འདི་གནས་མིན་ལ་རེག་ལས་པ་ཡོད་ཅེས་མཁས་མིང་ཐོག་མཁན་དང་བླ་ཆེན་ དཔོན་ཆེན་དག་གིས་མ་བཤད་དུས་ཤིག་དཀོན་ཡང་། གསུངས་མཁན་རེ་ཟུང་ལ་དངོས་ནས་ལྟ་གསོ་ཡོད་པ་དང་སློབ་སྤྱོང་བྱེད་ས་ཞིག་ཡོད་ ཀྱང་། མང་ཤོས་ཤིག་ལ་ལྟ་གསོ་མེད་པ་དང་ཁ་དོན་མི་མཚུངས་པའི་ནག་ཉེས་དེའི་སྟབས་ཀྱི་ བོད་ཡིག་ཤེས་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ནི། མི་སྤྱང་བོ་ཞིག་དུ་མི་ལྟ་བའི་བཙན་བྱོལ་བའི་ཁོར་ཡུག་འདི་ནས་བོད་པ་རང་གིས་ བོད་ཡིག་ལས་དབྱིན་ཡིག་ཤེས་མཁན་ལ་མཐོང་ཆེན་བྱེད་པ་དང་བརྩི་བཀུར་དང་ལས་ཀ་ སྤྲོད་པ་འདི་དག་གིས་གཞུང་གི་ལས་བྱེད་ནས་སྲང་བར་གྱི་ཚོང་ཙག་ཅག་གཉེར་མཁན་ཚུན་ ནས་རང་སྐད་ལས་གཞན་སྐད་ལ་དགའ་བའི་ནད་ཚ་འདི་ནི་ཉིན་རེ་ནས་ཉིན་རེ་ལས་ཆེ་བར་ མཐོང་ཐེངས་རེ། རང་ཉིད་རང་གི་མི་རིགས་འདི་ལ་་ངོ་ཚ་ཡི་འདུག རིགས་ཞེན་གྱི་སྲོག་རྩ་ཆད་བཞིན་པའི་ངང་ཚུལ་འདི་དག་ནི་སྐུ་ཉིད་ལྟ་བུའི་བོད་ ཀྱི་སྐད་ཡིག་གི་དར་རྒུད་ལ་ཤི་འཐམ་རོ་འཐམ་བྱེད་མཁན་གྱི་བོད་མི་རྣལ་མ་ཞིག་གི་ སེམས་པ་གཟེར་བ་དངོས་ནས་ཁག་ག་ལ་ཡོད། ང་རང་ལྟ་བུའི་ཤེས་དམན་བླུན་པོ་རང་གིས་ཀྱང་རང་གི་རང་ལ་ཚུགས་པ་ཟ་བ་དེ་ནི་ རྫོགས་མཐའ་ཞིག་མི་འདུག་ལགས།

ང་། དོན་དངོས་དང་དངོས་ཡོད་ ཅིག་ལ་གཞི་བཟུང་དེ་སྐད་ཆ་དྲང་མོ་མདའ་ལྟ་བུ་ཞིག་བཤད་པ་ཡིན་ན། བོད་ནས་གསར་དུ་འབྱོར་མ་ཐག་པའི་བོད་པ་ཞིག་ལ་བོད་མི་རྙིང་འབྱོར་ཞིག་གིས་རང་ གི་ཁ་བརྡ་སློབ་གསོ་བྱེད་སྟངས་ཀྱི་མགོ་ནས་བཟུང་དེ་ནོར་གྱི་ཡོད་པ་དཔེ་མཚོན་ ཞིག་ཞུས་པ་ཡིན་ན་འདི་འདྲ་རེད། སློབ་གྲྭར་སོང་ན་དབྱིན་ཡིག་ཡག་པོ་ཞིག་སྤྱོང་། དབྱིན་ཡིག་ཡག་པོ་ཞིག་ཤེས་པ་ཡིན་ན། རྗེས་ཕྱོགས་ཕྱི་རྒྱལ་གང་རུང་ཞིག་ལ་འགྲོ་ཐུབ་པ་མ་ཟད། དབྱིན་སྐད་ཤེས་པ་ཡིན་ན་ལས་ཀ་རེག་པ་མ་ཟད། གང་དུ་སོང་ཡང་དཀའ་ངལ་འཕྲད་མི་སྲིད། དབྱིན་ཡིག་སྤྱོང་ཟེར་བའི་ཁ་བརྡ་སློབ་གསོ་བྱེད་མཁན་ཞིག་ལས་ད་ནི་ཁྱེད་རང་བཙན་ བྱོལ་རང་དབང་གི་ལུང་བ་འབྱོར་ཡོད་པས་བོད་ཡིག་ཡག་པོ་ཞིག་སྤྱོང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་ པ་རེད། རང་ཉིད་བོད་རེད་མོད། ད་ནས་བཟུང་རང་དབང་གི་སྒོ་ནས་ཅི་ཞིག་བཤད་ཀྱང་བཀོག་འགོག་མེད་སའི་རང་དབང་གི་ ཡུལ་ནས་རང་གི་སྐད་ཡིག་ལ་ཤུགས་བརྒྱབ་དེ་རང་གི་མི་རིགས་འདི་ལ་འགན་འཁུར་ཐུབ་ པའི་མི་ཞིག་ཨེ་ཉན་ལ་འབད་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། སློབ་གྲྭར་སོང་དེ་བོད་ཡིག་སྤྱོང་རྒྱུ་ཡིན་ན་ནི། གྲྭ་སར་མི་འགྲོ་གང་བྱེད་ཟེར་བ་སོགས་ཉན་ན་རྣ་བ་གཟེར་བ། བསམ་ན་སེམས་པ་ན་བྱེད་རྐྱང་རྐྱང་ལས་གྲོགས་པོ་གྲོགས་མོ་ཡིན་ཟེར་མཁན་དག་ལ་ གསུངས་རྒྱུ་མེད་པ་དེ་ཡང་བོད་ཡིག་ལ་བོད་པའི་ལྟ་སྟངས་ཡག་པོ་ཞིག་མེད་པར་གཏོང་ བྱེད་ཀྱི་སྙམ་མ་བཞག་པའི་ནོར་འཁྲུལ་ཞིག་གི་མགོ་འཛུགས་སྟངས་ཤིག་ཆགས་ཡོད་པ་ རེད། དཔེར་ན། བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་དུ་འབྱོར་ནས་ཉིན་གྲངས་འགའ་ལས་མ་འགོར་བའི་གསར་འབྱོར་བ་དག་ ལ་རང་གི་སྐད་ཡིག་ཤེས་མིན་གྱི་གནད་དོན་ཐད་དུ་ཐུགས་འཁུར་གནང་དེ་རང་གི་སྐད་ ཡིག་འཁྲིད་མཁན་མེད་པར། དབྱིན་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་སྣ་དང་བླངས་ཀྱིས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་ རེད། དངོས་ནས་ཡིན་ན། བཙན་བྱོལ་ལ་ཐོག་མར་འབྱོར་ས་ནི་བལ་ཡུལ་སྣེ་ལེན་ཁང་ཡིན་པས། དེ་ནས་ཐོག་མའི་བསླབ་བྱ་རྒྱག་མཁན་དང་ཁ་བརྡ་སློབ་གསོ་གཏོང་མཁན་ཞིག་ཡིན་ན་ཡང་། ད་ནི་ཁྱེད་ཅག་རྒྱའི་བཙན་གནོན་འོག་ནས་བྲོས་བྱོལ་དུ་བདེ་བར་འབྱོར་ནས་རང་གི་ ལུང་བ་རྒྱབ་དུ་བཞག་ནས་འདི་རུ་འབྱོར་ཡོད་པས། ཐོག་མར་༧གོང་ས་མཆོག་གི་བཀའ་གསུངས་ཅི་སྒྲུབ་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་ཞིག་མ་ཉན་རུང་། ༧གོང་ས་མཆོག་གི་ཞབས་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་མི་ཞིག་མི་ཆགས་པར་འབད་རོགས་ཞུ་ཟེར་ ནས། བོད་ལ་ཤ་ཞེན་ཡོད་མཁན་གྱི་མི་སྣ་ཞིག་བསྐྱེད་སྲུང་བྱེད་རྒྱུའི་ཐད་དུ་བསླབ་བྱ་ ཚིག་གཅིག་རྒྱག་མཁན་མེད་ཟེར་ན་བཤད་དཀའ་ཡང་། ཡོད་པས་མིང་ཙམ་ལས་ད་རྒྱ་གར་དུ་སོང་དེ་དབྱིན་ཡིག་ཡག་པོ་སྤྱོང་ཤོག་ཨ་ཟེར་མཁན་ ནི་མང་མེད་ན་ཉུང་ཚོད་དུ་གཏན་ནས་མེད་པ་དེ་དག་གིས་བོད་ཀྱི་གཞུང་ཞབས་ཀྱི་ཐོག་ མའི་མི་སྣ་དང་ཐུགས་འཕྲད་བྱེད་ས་དེ་ནས་བཟུང་དེ་བོད་ཡིག་ལ་བདག་མེད་དུ་བཏང་ ཡོད་ལ། ༧གོང་ས་མཆོག་ནི་ལག་པ་འཕྱི་ས་ཁོ་ན་ལས་སེམས་དང་བསམ་པའི་༧ཁོང་གིས་བཀའ་གསུངས་ དང་དུ་ལེན་མཁན་ནི་དག་ནི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་མི་དྲགས་དཔོན་ཆེན་དག་གི་ མིག་མང་གི་འབེན་དུ་གྱུར་ནས་ཁོང་ཚོ་རིག་ན་སུན་སྣང་སྐྱེ་བཞིན་པའི་ཚོད་དུ་ཡིན་ པ་ནི། སྔོན་ཆད་ཅིག་ལ་དུས་རབས་གསར་བའི་སྙིང་ཁམས་ཀྱི་འཕར་ལྡིང་རྩོམ་པ་པོ་ཁོང་གིས་ དེབ་དེ་དཔར་མ་ཐག ལྟ་ལོག་ཞིག་སླེབས་འདུག་ཟེར་ནས་ཅུང་ཙམ་མིན་ན་རྩོམ་པ་པོ་ཁོ་རང་རྡོ་དང་དབྱུགས་ པའི་བྱ་དགའ་རེག་གྲབས་བྱས་པ་རེད་ལ། རྩོམ་པ་པོ་ཧོར་འཇིགས་ལ་ཡང་མོ་ཀྲི་ཞའི་བུ་དང་། རྒྱ་མའི་སོ་ཉུལ་སོགས་ཀྱི་མིང་བཏགས་མྱོང་ཡོད་པ་རེད་ལ། ད་དུང་། ཕྱོགས་ཞེན་གྱི་ཁོག་པ་དུག་གི་བཟུང་དེ་ཡོད་པ་མི་ཉུང་བ་ཞིག་གིས་བོད་ཟེར་བ་འདི་ གཅིག་ལས་གཉིས་མེད་པའི་བསྐོར་ལ་བསམ་གཞིགས་བྱེད་མཁན་དག་ནི་ནམ་ཡང་། སྤྱི་ཚོགས་མཐའ་རུ་འདེད་བཞིན་ཡོད་པ་འདི་དག་ནི་བོད་ཡིག་གི་ཚེ་སྲོག་ལ་རྒོལ་ བའི་ཇུས་ངན་དག་རེད།

དེ་རིང་འདི་ཙམ་ལས་ འཐུས་པ་བྱེད་ལགས། རྗེས་ཕྱོགས་ཀྱང་བསམ་ཚུལ་གླེང་ངེས་ཡིན། ང་རང་ལྟ་བུའི་བོད་མི་རྫུན་མ་དག་གིས་རང་ཉིད་ནི་བོད་ལ་སྐྱེ་བའི་བོད་མི་ཞིག་ ཡིན་པ་ངོས་ཟིན་ཐོབ་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་དངོས་ཤུགས་བརྒྱུད་གསུམ་ནས་ཧུར་ཐག་ བྱེད་རྒྱུའི་རེ་སྐུལ་དང་བཅས་དེ་འབྲོག་རུ་ཆོས་གྲགས་སྐུ་ཉིད་ལྟ་བུའི་བོད་ཀྱི་ སྐད་ཡིག་ལ་རང་གི་ཚེ་སྲོག་ལས་གལ་ཆེན་པོར་འཛིན་གྱི་བོད་རིགས་རྣལ་མ་མི་ཉུང་བ་ ཞིག་ཆར་རྗེས་ཀྱི་ཤ་མོག་བརྡོལ་བ་བཞིན་ཡོང་བར་སྨོན།

Share this:
༡༠༡ ཀློག་གྲངས།