༄༅། ། འབྲས་བློ་གླིང་གྲྭ་ཚང་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་གལ་ཆེའི་ཕྱག་དེབ་གསར་ཐོན་གསལ་བསྒྲགས།

དེ་བཞིན་དེང་རབས་ཀྱི་དངོས་ཁམས་རིག་པ་དང། སྐྱེས་དངོས་རིག་པ། རྫས་སྦྱོར་རིག་པ། འཇིག་རྟེན་ཁམས་རིག། ལྟོས་གྲུབ་རིག་པ། ཆ་ཚད་ངེས་ཅན་རིག་པའི་རྣམ་གཞག་ཞལ་གསལ་འཁོད་ཡོད་པས་ནང་ཆོས་དང་ཚན་རིག་ལ་ཐུགས་སྣང་མཛད་མཁན་ཡོངས་ལ་ཐུགས་མཁོ་ཆེ་བར་མངོན་པས། ཐུགས་སྣང་མཛད་མཁན་ཡོད་རིགས་ནས། འདི་ག་འབྲས་བློ་གླིང་དཔེ་མཛོད་ཁང་དུ་གཤམ་གསལ་ཞལ་པར་དང། ཡང་ན་མྱུར་འཕྲིན་ཐོག་འབྲེལ་བ་གནང་སྐྱོང་ཡོད་པ་ཞུ།

འདི་གའི་ཁ་བྱང་ནི།

Drepung Loseling library Society
P.O. Tibetan Colony-581411
Mundgod, Karnataka  India
E-mail: dllsociety@yahoo.co.in
འབྲེལ་མཐུད་ཁ་པར་ཨང་གྲངས

09845733979
09945815765
09880061889

Share this:
༤༢༡ ཀློག་གྲངས།