རྒྱལ་མཚན་ལུང་རྟོགས་ལ་ལོ་བཅུ་ཁྲིམས་ཆད།

ཉེ་བའི་ཆར་ནང་མིས་གནས་ཚུལ་ཤེས་རྟོཌ་བྱུང་སྐབས་ཁོང་ཆུ་ཤུལ་བཙོན་ཁང་དུ་བཙོན་འཇུག་བྱས་ཡོད་པ་དང། གསང་བའི་ཐོག་ནས་ལོ་བཅུའི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་པ་རེད།།

Share this:
༢༧ ཀློག་གྲངས།