རྒྱ་ནག་ང་ཚོའི་ཁྱིམ་མཚེས་མ་རེད་ཅེས་བརྗོད་འདུག

རྒྱ་གར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་པདྨ་མཁའ་འགྲོས་རྒྱ་ནག་དེ་རྒྱ་གར་གྱི་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་གྱི་ཁྱིམ་མཚེས་མིན་པ་དང་། ཁྱིམ་མཚེས་ནི་བོད་ཡིན་སྐོར་གསུངས་འདུག

ཟླ་འདིའི་ཕྱི་ཚེས་༥ ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་ལ་༧གོང་ས་མཆོག་ཨ་རུ་ན་ཅལ་དུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཚེ་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་ལམ་ལ་དོ་ཕོག་ཚབས་ཆེན་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཉེན་བརྡ་ཡང་ཡང་དུ་བཏང་ཡོད་པ་དང་། རྒྱ་གར་ཨ་རུ་ན་ཅལ་གྱི་མངའ་སྡེའི་བློན་ཆེན་པདྨ་མཁའ་འགྲོས་རྒྱ་ནག་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཁུལ་གྱི་ཁྱིམ་མཚེས་ཙམ་ཡང་མིན་པས་༧གོང་ས་མཆོག་ཨ་རུ་ན་ཅལ་ཕེབས་ན་དགག་པ་རྒྱག་རྒྱུའི་ཐོབ་ཐང་མེད་སྐོར་དང་འབྲེལ་ནས་གསུང་དོན། “སྐད་ཆ་ཐད་ཀར་བཤད་ན། རྒྱ་ནག་ང་ཚོའི་ཁྱིམ་མཚེས་མིན་སྟབས་རྒྱ་ནག་གིས་ང་ཚོར་འདི་བྱོས་དང་། འདི་མ་བྱེད་ཟེར་རྒྱུའི་ཇུས་གཏོགས་ཡོད་མ་རེད་”ཅེས་དང་།  མེག་མོ་ཧོན་ས་ཐིག་གིས་རྒྱ་གར་དང་བོད་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་གཅོད་ཀྱི་ཡོད་པ་ལས་རྒྱ་ནག་དང་ས་མཚམས་གཅོད་ཀྱི་མེད་སྐོར་གསུངས་འདུག

ཨ་རུ་ན་ཅལ་མངའ་སྡེའི་ས་ཁོངས་ཀི་ལོ་མི་ཊར་༩༠,༠༠༠ ཡས་མས་ཤིག་རྒྱ་ནག་གིས་ཁོ་རང་ཚོར་དབང་གི་ཡོད་ཚུལ་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེར་རྒྱ་གར་གྱིས་མོས་མཐུན་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་རེད།།

གསར་འགོད་པ་བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ།

Share this:
༡༢༥ ཀློག་གྲངས།