མདོ་སྟོད་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའི་འོས་གཞི།

༣ དཀོན་མཆོག་ཆོས་སྒྲོན།
ལུང་ཚན། སྡེ་དགེ། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། རྡ་ས།
ད་ལྟའི་ལས་གནས། སྤྱི་འཐུས་ལས་ཐོག།
༤ རྡོ་རྗེ་དབང་འདུས།
ལུང་ཚན། ལི་ཐང།  ད་ལྟའི་སྡོད་གནས་ལྡི་ལི། ད་ལྟའི་ལས་གནས། སྤྱི་འཐུས་ལས་ཐོག།
༥ གསེར་རྟ་ཚུལ་ཁྲིམས་།
ལུང་ཚན། གསེར་རྟ། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། རྡ་ས། ད་ལྟའི་ལས་གནས། སྤྱི་འཐུས་ལས་ཐོག།
༦ སྐལ་བཟང་རྒྱལ་མཚན།
ལུང་ཚན། འབའ་པ། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། རྡ་ས། ད་ལྟའི་ལས་གནས། སྤྱི་འཐུསལས་ཐོག།
༧  གྲའུ་ཚེ་བརྟན། ལུང་ཚན། སྒ་པ།  ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། ཀམ་རའོ། ད་ལྟའི་ལས་གནས།  ཆུ་སྒང་གི་རྒྱུན་ལས། ༨ བསོད་ནམ་སྙན་གྲགས། ལུང་ཚན། བྲག་གཡབ།  ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། ལྡི་ལི། ད་ལྟའི་ལས་གནས། ཆུ་སྒང་གི་ལས་བྱེད།
༩ ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་།
ལུང་ཚན། ཀོང་པོ།   ད་ལྟའི་སྡོད་གནས།  མོན་གྷོ། ད་ལྟའི་ལས་གནས། ཆུ་སྒང་རྒྱུན་ལས།
༡༠ ཚེ་དབང་བཀྲ་ཤིས།
ལུང་ཚན། ཧོར་སྦྲ་ཆེན། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། བོན་གཞིས། ད་ལྟའི་ལས་གནས། ས་གནས་ཆུ་སྒང་གི་ཚོགས་གཙོ།
༡༡ བཀྲ་ཤིས་རྣམ་རྒྱལ། ལུང་ཚན། སྡེ་དགེ། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། བལ་ཡུལ། ད་ལྟའི་ལས་གནས། ས་གནས་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི།
༡༢ ཀརྨ་མཁས་གྲུབ་། ལུང་ཚན། རི་བོ་ཆེ། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། ཨོ་རི་ས། ད་ལྟའི་ལས་གནས། ཆུ་སྒང་གི་རྒྱུན་ལས།
༡༣ དཔལ་རྡོ། ལུང་ཚན། རྫ་ཆུ་ཁ། ད་ལྟའི་སྡོད་གནས། ལྡི་ལི། ད་ལྟའི་ལས་གནས།ཆུ་སྒང་རྒྱུན་ལས།
འདིའི་ནང་གསལ་བཤད་ཚིགས་གསུམ་ཞུ་རྒྱུ་ལ།

ང་ཚོ་མདོ་སྟོད་དམངས་གཚོ་སྐུལ་སློང་ཚོགས་པའི་ངོས་ནས། མདོ་སྟོད་མི་དམངས་ཀྱི་སྤྱི་འཐུས་ཚད་ལྡན་ཡོངས་ཐབས་ལ་བསམ་གཞིག་དང་བགྲོ་གླེང་ཡུན་རིང་བྱས་པས་གཉན་འཕྲང་དང་ཛ་དྲག་ཅན་གྱི་ད་ལྟའི་དུས་ཚོད་འདིར་གོང་གསལ་འོས་གཞི་ནང་གསལ་མི་སྣ་འདི་དག་འོས་པར་མཐོང་བས། རྒྱ་ཆེའི་མདོ་སྟོད་སེར་སྐྱ་མི་མང་ཡོངས་ཀྱིས་ཚིག་ལ་མི་རྟོན་དོན་ལ་རྟོན་ཞེས་པའི་ལེགས་བཤད་ལྟར་དོན་དག་ངོ་མར་བསམ་མནོ་བཏང་སྟེ་སྐབས་བཅོ་ལྔ་པའི་སྤྱི་འཐུས་འོས་འཕེན་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཡོང་བའི་འབོད་སྐུལ་དུ་། མདོ་སྟོད་དམངས་གཙོ་སྐུལ་སློང་ཚོགས་པ་ནས།།  སྤྱི་ལོ་ ༢༠༡༠  ཟླ་ ༨   ཚེས་ ༢༥ ཉིན།།

འབྲེལ་བ་བྱ་ཡུལ།  0091-9871264299
Emai- I D     yang-kelsang@yahoo.com

Share this:
༧༣ ཀློག་གྲངས།