བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་དུ་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།

འདི་ག་བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་གསར་ཁང་དུ། གསར་འགོད་པ་གཅིག་གི་ས་མིག་ཡོད་པས། ལས་གནས་འདིར་ཞུགས་འདོད་ཡོད་རིགས་ཚོས། ཟླ་༥ པའི་ཚེས་༡༠ ཉིན་གྱི་གོང་དུ་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཟིན་པ་དགོས་པ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་འདེམ་སྒྲུག་གི་བརྒྱུད་རིམ་ཐོག་སྙན་ཞུ་ཕུལ་མཁན་དོ་བདག་རྣམས་ལ་འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།
དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན།
༡། བོད་ཡིག་གཙོ་བོར་བྱས་ཏེ་སྐད་ཡིག་གཉིས་པ་དབྱིན་ཡིག་དང་རྒྱ་ཡིག་ག་རུང་རང་སྐྱ་འཕེར་བ།
༢། རང་བཙན་ལག་དེབ་ཀྱི་དཔྱ་དངུལ་དུས་ཐོག་ཕུལ་ཟིན་པ།
༣། རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་ R.C ཡོད་པ།
སྙན་ཞུ་དེ་tibetexpress@gmail.com ཐོག་གཏོང་གནང་མཛད་དགོས།
​བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་གསར་ཁང་ནས།།
Share this:
༡༦༣༢ ཀློག་གྲངས།