རྒྱ་གར་དང་བལ་ཡུལ་དུ་ཆུ་ལོག་དང་ས་རུད་བྱུང་ནས་མི་མང་ལ་གནོད་སྐྱོན།

བལ་ཡུལ་ཡོངས་དང་ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡའི་ས་ཁུལ་མང་པོ་ཞིག་ལ་དྲག་ཆར་ཤུགས་ཆེན་བབ་ནས་ཆུ་ལོག་དང་ས་རུད་བྱུང་བས། ཉུང་མཐར་མི་༨༨ རྐྱེན་ལམ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་མི་མང་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་གནས་སྤོ་བྱེད་དགོས་ཁེལ་ཡོད་འདུག 

དེ་རིང་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཞོགས་པར་བལ་ཡུལ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བརྗོད་པར་གཞིགས་ན། བལ་ཡུལ་དུ་ཉུང་མཐར་མི་༦༤ རྐྱེན་ལམ་དུ་ཕྱིན་པ་དང་། མི་༣༡ གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར། དེ་བཞིན་མི་༢,༥༠༠ ལྷག་གི་ཚེ་སྲོག་བསྐྱབས་ཡོད་འདུག་ལ། བལ་ཡུལ་གཞུང་ནས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། བལ་ཡུལ་གྱི་དམག གཞོགས་འདེགས་དམག་སོགས་ཀྱིས་འཚོལ་ཞིབ་དང་མྱུར་སྐྱོབ་ཀྱི་འབད་བརྩོན་སྔར་ལས་ལྷག་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག 

དེ་བཞིན་བལ་ཡུལ་དང་ས་མཚམས་འདྲེས་པའི་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་གྱི་མངའ་སྡེ་བྷེ་ཧར་(Bahir)དུ་མི་༡༤ རྐྱེན་ལམ་དུ་ཕྱིན་པ་མ་ཟད། བྷེ་ཧར་རྐྱེན་ངན་གོད་སྐྱོབ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ལས་བྱེད་རྒན་པ་ཕེར་ཏ་ཡ-ཨར་མ་ཊ་(Praytyaya Amrit)ཡིས་”ཆུ་ལོག་མཚམས་ཆད་ནས་གཏོར་སྐྱོན་གྱི་ཚད་གཞི་ངོ་མ་དེ་ཕྱིར་མངོན་དུས། རྐྱེན་ལམ་དུ་ཕྱིན་པའི་མིའི་གྲངས་ཀ་འཕར་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་རེད་”ཅེས་སྨྲས་འདུག

དེ་ཡིས་མ་ཚད་ཁོས་ད་དུང་ཆུ་ལོག་དྲག་པོ་དེས་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་རྫོང་༡༢ ནང་གི་མི་མང་ཁྱོན་བསྡོམས་ས་ཡ་༡༩.༦ ལ་ཤུགས་རྐྱེན་ཐེབས་ཡོད་སྟབས། ས་ཁུལ་དེ་དག་ཏུ་རྒྱལ་ཡོངས་དང་མངའ་སྡེའི་གུད་སྐྱོབ་རུ་ཁག་གིས་ལས་དོན་བྱེད་བཞིན་ཡོད་སྐོར་འདུག

གནོད་འཚེ་ཆེ་ཤོས་ཐེབས་སའི་ས་ཁུལ་དག་གི་འདྲ་པར་དྲ་ཐོག་ཏུ་ཁྱབ་པ་རྣམས་ལ་བལྟས་ན། ལམ་འགག་དང་རླངས་འཁོར་རྣམས་འདམ་ཆུ་དམར་པོའི་ནང་ནུབ་ནས་ཡོད་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཡུལ་མི་ཞིག་ཆུ་ཡིས་སྒོ་ལམ་བཀག་ནས་སོ་སོའི་ཁང་པའི་ཐོག་ཏུ་ལྷག་པ།  ཡང་ཅ་དངོས་ཆུང་ངུ་རེ་མགོ་ཐོག་ཏུ་བཞག་སྟེ་བྲང་ཁ་བར་སླེབ་པའི་འདམ་ཆུ་གཤགས་ཏེ་འབྲོ་བཞིན་པ་སོགས་མཐོང་ཐུབ། 

བལ་ཡུལ་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་བརྗོད་པ་ལྟར་ན། ཡུལ་དེར་ཁྱིམ་ཚང་༡༦,༥༢༠ གནས་སྤོ་བྱས་ཟིན་པ་དང་། ད་ལྟ་ཡང་མྱུར་སྐྱོབ་རུ་ཁག་རྣམས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ཆུ་ལོག་གིས་ཁེངས་པའི་ལམ་འགག་ཐོག་ཏུ་གྲུ་ཆུང་བཏང་ནས་བྱིས་པ་དང་རྒན་འཁོགས་རྣམས་བདེ་འཇགས་ཀྱི་གནས་སུ་འདྲེན་བཞིན་ཡོད་འདུག 

ཆར་དུས་ཀྱི་ཆར་པས་ལོ་ལྟར་གྲོགས་དང་རྐྱེན་ངན་གཉིས་ཀ་ལྷན་དུ་འདྲེན་གྱི་ཡོད་པ་དང་། དེས་ཐན་པས་གདུང་བའི་ས་ཁུལ་དག་ལ་ཤིན་ཏུ་མཁོ་བའི་ཆུ་འདྲེན་པ་དང་ཆབས་ཅིག གློ་བུར་གྱི་ཚད་ལས་འདས་པའི་ཆར་ཆུས་ཆུ་ལོག་དང་ས་རུད་ཀྱང་སློང་གི་ཡོད་གདའ། ། 

གསར་འགོད་པ་དཀོན་མཆོག་རབ་བརྟན། 

Share this:
༡༣༣༩ ཀློག་གྲངས།