འོས་བསྡུའི་དེབ་སྐྱེལ་བྱེད་མཁན་༧༩༠༠༠ ལྷག་བྱུང་འདུག

དབུས་གཙང་སྤྱི་འཐུས་ཀྱི་འོས་མིའི་ནང་མིང་ཐོ་སླེབས་པ་༡༡༡༩ བྱུང་བ་དང་། མདོ་སྟོད་ཆོལ་ཁོངས་ནས་འོས་མི་༥༤༩ ། མདོ་སྨད་ཆོལ་ཁོངས་སུ་༢༥༥ བྱུང་ཡོད་པ་རེད། དེའི་ནང་ནས་རྩེ་བཏོག་མི་ལྔ་བཅུ་རེད་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་རེད་འདུག
འོས་ཁོངས་གཉིས་ཀྱི་ནང་དུ་སླེབས་ཡོད་པ་ཚོར་དབུས་འོས་བསྡུ་ལས་ཁང་ནས་དོ་བདག་ལ་འབྲེལ་བ་བྱས་ཏེ། ཆོལ་ཁ་དང་ཆོས་བརྒྱུད་གང་གི་ནང་དུ་ལངས་རྒྱུ་ཡིན་ཐག་གཅོད་བྱས་རྗེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་པ་ཞིག་རེད།

Share this:
༢༨ ཀློག་གྲངས།