ཀང་རཱ་རྫོང་གིས་མི་བཞི་ལས་མང་བ་འདུ་འཛོམས་མི་ཆོག་པའི་བཀའ་རྒྱ་བསྒྲགས་འདུག

 

རྒྱ་ནག་ནས་ཁྱབ་པའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ཀྱི་ཉེན་ཁ་དང་འཇིགས་སྣང་ཉིན་རེ་ལས་མ་འདས་པར་ཇེ་ཆེར་འགྱུར་བཞིན་ཡོད་སྟབས།རྒྱ་གར་ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡེའི་ཀང་རཱ་རྫོང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཉེས་ཁྲིམས་དོན་ཚན་༡༡༤པ་(section 144 of the Criminal Procedure Code)ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བཀའ་རྒྱ་བསྒྲགས་འདུག 

དེ་ཡང་ཟླ་༣ཚེས་༡༥ཉིན་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན།ཧི་མ་ཅཱལ་མངའ་སྡེའི་ཀང་རཱ་རྫོང་ནས་རྒྱ་གར་གི་ཉེས་ཁྲིམས་དོན་ཚན་༡༤༤པ་བཞི་པའི་ཚེས་༡༥བར་་ལག་བསྟར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་བསྒྲགས་གཏམ་སྤེལ་ཡོད་འདུག 

ཉེས་ཁྲིམས་དོན་ཚན་༡༤༤པ་ཞེས་པ་དེ་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་དང་ས་ཁུལ་གང་རུང་ལ་ཛ་དྲག་གི་གནས་ཚུལ་བྱུང་སྐབས་ལག་ལེན་བསྟར་ཆོག་པའི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ཤིག་ཡིན་འདུག་ཅིང་།རྒྱུན་པར་ངོ་རྒོལ་དང་ཟི་འཁྲུག་གི་དཀའ་ཉེན་ཚབས་ཆེན་རྣམས་སྔོན་འགོག་ཆེད་དུ་སྒྲིག་ཁྲིམས་དེ་འཇོག་གི་ཡོད་འདུག

སྒྲིག་ཁྲིམས་དེའི་འོག་གནས་གཅིག་ཏུ་མི་གསུམ་ལས་མང་བ་འདུ་འཛོམས་བྱེད་མི་ཆོག་པ་མ་ཟད།མི་ཚོགས་ཀྱི་འགྲུལ་བཞུད་བཀག་འགོག་དང་།ཤེས་ཡོན་གྱི་ལྟེ་གནས་ཡོངས་རྫོགས་སྒོ་རྒྱག་པ།དེ་བཞིན་མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་རྣམ་པ་གང་ཡང་མི་ཆོག་པ་སོགས་མི་མང་གི་འགྲོ་འདུག་ལ་ཚད་བཀག་ཆེན་པོ་འཇོག་གི་ཡོད་འདུག 

ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་ལ་ཁ་གཏད་གཅོག་པའི་ཆེད་དུ།མོམ་བྷེ་(Mumbai)dདང་།ཀ་ཤཱི་མིར། (Kashmir) ཇམ་མུའུ་(Jammu)སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་རྒྱ་གར་གི་གྲོང་ཁྱེར་དང་ས་ཁུལ་ཁག་གིས་ཉེས་ཁྲིམས་དོན་ཚན་༡༡༤པ་ལག་ལེན་བསྟར་འགོ་འགོ་བརྩམས་ཟིན་པ་ལྟར།ད་ལྟ་ཀང་རཱ་རྫོང་ནས་ཀྱང་ངོས་སུ་ལག་བསྟར་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཚུལ་བརྗོད་འདུག 

ད་ལྟའི་ཆར་འཛམ་གླིང་ཁྱོན་དུ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་ཡམས་འགོས་པའི་མི་གྲངས་༡༦༢,༥༠༠ལྷག་ཡོད་པ་ལས།མི་༦༠༠༠བརྒལ་བ་ཞིག་རྐྱེན་ལམ་དུ་ཕྱིན་ཡོད་པ་དང་།ནད་པ་༧༦,༠༠༠མ་ཟིན་ཙམ་ཞིག་དྲག་སྐྱེད་བྱུང་ཡོད་འདུག 

གཞུང་འབྲེལ་གྲངས་ཐོར་གཞིགས་ན།འཛམ་གླིང་གི་མི་འབོར་ཨང་གཉིས་པར་གྱུར་བའི་རྒྱ་གར་ནང་ད་ལྟའི་ཆར་ནད་ཡམས་དེ་འགོས་པའི་ནད་པ་༡༡༠ཡོད་ཅིང་། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་ཤི་བའི་ནད་པ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས།གཅིག་ནི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་ནས་ཡིན་པའི་བུད་མེད་ལོ་ན་༦༨ལ་སོན་པ་ཞིག་དང་། གཞན་དེ་ཁཱ་ན་ཌི་མངའ་སྡེའི་རྒས་པོ་༧༦ཅན་ཞིག་ཡིན་འདུག།

གསར་འགོད་པ་དཀོན་མཆོག་རབ་བརྟན། 

Share this:
༡༡༤༧ ཀློག་གྲངས།