བོད་མིའི་ཁྲོམ་ས་༡༣ ལ་མེ་སྐྱོན་བྱུང་བ

ཐེངས་འདིའི་ཚོང་ཟོག་མ་གནས་འབུམ་༤༥ ཙམ་ཤུལ་མེད་དུ་གྱུར་ཡོད་པ་དང། མེ་སྐྱོན་དེ་ནི་གློག་གི་ཚིག་སྐྱོན་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་རེད། དེའི་ཐད་བོད་གཞུང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་གསལ་བསྒྲགས་ཤིག་སྤེལ་ཏེ། བོད་མིའི་ཁྲོམ་སར་མེ་སྐྱོན་བྱུང་བར་བློ་འཚབ་ཡོད་པ་དང། གྱོང་གུད་ཐེབས་མཁན་གྱི་ཁྲོམ་ས་ ༡༣ དེ་དག་ལ་གདུང་སེམས་མཉམ་སྐྱེད་ཚུལ་དུ་ཞལ་འདེབས་འབུལ་མཁན་ཡོད་ན་བོད་གཞུང་ནང་སྲིད་ལས་ཁུངས་སུ་འབུལ་དགོས་པར་བརྗོད་འདུག །

{jcomments on}

Share this:
༤༨ ཀློག་གྲངས།