བོད་དོན་དྲིལ་བསྒྲགས་ཀྱི་འགྲེམས་སྟོན།

ཚེས་༡༥ དང་༡༦ བཅས་ཉིན་གཉིས་རིང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་རོ་ཧི་ནི་ས་གནས་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོ་སྒྲིག་འོག་ལྡི་ལི་གཙུག་ལག་སློབ་ཁང་དུ་བོད་ཀྱི་དུས་སྟོན་ཞེས་པའི་ཐོག་ཏུ་བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་ཕྱི་དྲིལ་འགྲེམས་སྟོན་ཚན་པས་”བཙན་བྱོལ་ནང་གི་འགྲུལ་བཞུད། ཕ་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་རྒྱང་བལྟ་”ཞེས་པའི་པར་རིས་ཁག་འགྲེམས་སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་རེད།།

Share this:
༣༧ ཀློག་གྲངས།