རྒྱ་གར་མུམ་བྷའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དྲག་སྤྱོད་པའི་དོན་རྐྱེན།

ད་ལྟའི་འཆར་གནས་ཚུལ་ཐོན་གསལ་ལ་གཞིགས་ན་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་སྤེལ་མཁན་ནི་དྲེ་ཀེན་གྱེན་ལོག་ཤོག་ཁག་ཅེས་པའི་འཇིགས་སྐུལ་ཚོགས་པ་ཞིག་གི་མིང་གསལ་བཏོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། འཇིགས་སྐུལ་བ་དེ་དག་པ་ཀི་སི་ཐན་ཡོང་བ་འབའ་ཞིག་ཡིན་འདུག་པ་དང་། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཐོག་ནས་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་པས་ཤིན་ཏུ་ཚབས་ཆེའི་དྲག་སྤྱོད་སྤེལ་བ་དེར་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེ་བྱས་འདུག

Share this:
༢༦ ཀློག་གྲངས།