ལས་བྱེད་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།

ཆ་རྐྱེན།

༡༽ རྒྱ་གར་ནང་གནས་སྡོད་ཆོག་པའི་ལག་དེབ་ངསྐྲ ཡོད་པ།

༢༽ བོད་མིའི་དཔྱ་དངུལ་དུས་འབུལ་ཞུ་བཞིན་པའི་ལག་དེབ་ཡོད་པ།

༣༽ སྡེ་ཚན་གང་རུང་ནང་ཡོད་ཚེ་དེ་ནས་དགག་བྱ་མེད་པ་ཡིག་ཐོག་ནས་དགོས།

༤༽ ཉུང་མཐར་ལོ་གཉིས་ཀྱི་ལས་རྒྱུན་ཁས་ལེན་བྱེད་རྒྱུ།

༥༽ རྩོམ་སྒྲིག་པའི་ཉམས་མྱོང་ཡོད་པའི་ཐོག་བྱུང་ན་དེ་སྔ་རང་ཉིད་སྒེར་ནས་

རྩོམ་འབྲིའི་དཔེ་དེབ་འདོན་མྱོང་ཡོད་ཚེ་དམིགས་བསལ་ཡོད།

བོད་ཀྱི་དགུ་བཅུ་གསུམ་ལས་འགུལ་ཚོགས་པ་ནས། ཕྱི་ལོ་ ༢༠༠༨ ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༥ ཉིན།

Gu-Chu-Sum Movement of Tibet

Jodibara Road, P.O. Mcleodganj

Dharamsala 176219, Distt. Kangra (H.P.) India

Tel : 01892 220680 / 221379 / 220679

 

Website :

www.guchusum.org Email :

uchusummt@yahoo.com

Share this:
༩༩ ཀློག་གྲངས།