འབྲུག་རྒྱལ་པོའི་འཁྲུངས་སའི་མཛད་སྒོ།

bhuatn_royal_wedding295བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། ཁོང་གཉིས་ཀྱི་འཁྲུངས་སའི་མཛད་སྒོ་དེ་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཤིན་ཏུ་རྩ་ཆེ་བའི་དགོན་པའི་བླ་ཆེན་ཞིག་དབུ་བཞུགས་གནང་ཡོད་པ་དང་། བརྙན་འཕྲིན་དང་དྲ་ལམ་རྒྱུད་ནས་མཛད་སྒོ་དེར་གཟིགས་མཁན་མི་མང་༧༠༠,༠༠༠ ལྷག་ཡོད་འདུག མཛད་སྒོ་དེ་ནི་འབྲུག་ནང་ཁུལ་དུ་མི་མང་རྣམས་མཉམ་འཛོམས་བྱས་པ་ལས། ཕྱིར་རྒྱལ་ཁག་གི་སྐུ་མགྲོན་དང་དཔོན་རིགས་སོགས་གདན་འདྲེན་ཞུས་མེད་པ་རེད། རྒྱལ་པོ་ཁོང་ནི་མི་བྱམས་སེམས་ཅན་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། ཁོང་གིས་འབྲུག་གི་མི་མང་ག་དུས་ཡིན་ཡང་ཁོ་རང་གི་ནང་མི་བཞིན་སྐྱོང་བཞིན་ཡོད་པ་དང་། མི་མང་གིས་བརྩི་བཀུར་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད།།

Share this:
༩༢ ཀློག་གྲངས།