གྲོས་ཚོགས་ཚོགས་དུས་བདུན་པ།

དེའི་ཐོག་གོ་བསྡུར་གནང་དགོས་པས་ཡིན་ཚུལ་འདུག ཚོགས་དུས་ཐེངས་བདུན་པ་དེ་༢༠༠༩ ལོའི་ཕྱི་ཟླ་༣ ཚེས་༩ ནས་འཚོག་རྒྱུ་གཏན་ཁེལ་གནང་ཡོད་འདུག།

Share this:
༧༠ ཀློག་གྲངས།