ཕྱི་ལོ་༢༠༠༩ ལོ་གསར་འཚམས་འདྲི།

གཞིས་བྱེས་གཉིས་ནས་ཕེབས་འཛོམས་གནང་བའི་བང་ཆེན་ཚང་གི་དབུ་ལས་དང་དྲ་གྲོགས་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ལ། 
 ད་ལམ་ཕྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་དགུ་གནམ་ལོ་གསར་ཚེས་ལ་འཚམས་འདྲིའི་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་བ་དང་ཆབས་ཅིག་ལོ་གསར་པའི་ནང་འཛམ་གླིང་ཞི་བདེས་ཁྱབ་ཅིང༌། བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་སྒོས་བསོད་ནམས་ཀྱི་གོང་བུ་ཆིག་སྒྲིལ་ཐོག་གཞིས་བྱེས་མཉམ་འཛོམས་ཡོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་འདུན་བཅས། ལ་དགས་དར་རྒྱས།

Share this:
༡༠༧ ཀློག་གྲངས།