སྨར་ཁམས་གྲྭ་བུ་ཆུང་ཚེ་རིང་བཙོན་འཇུག

ཉིན་ལྔ་ཙམ་གྱི་རྗེས་གློད་གྲོལ་བཏང་ཡོད་ཀྱང༌། ཕྱི་ཟླ་༥ བའི་ཚེས་༢༤ ཞོགས་པ་སླར་ཡང་བཙན་དབང་གི་ཐོག་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ནས་ཟླ་བཞི་ཙམ་རིང་ལ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར། དཻ་རྗེས་ཕྱི་ཟླ་༩ ཚེས་༢༢  སྟོད་ལུང་བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་པ་ཤེས་རྟོགས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱུད་སྟོད་གྲྭ་ཚང་གི་གྲྭ་དྲུག་ཙམ་མཉམ་དུ་ཁོང་ལ་རྒྱ་གཞུང་གིས་ལོ་གཉིས་དང་ཟླ་བ་དྲུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་བྲལ་བ་དང་སྟོང་སེམས་རང་བཙན་རྩོད་ལེན་པའི་ཉེས་མིང་སྣ་ཚོགས་བཙུགས་ཏེ་ད་ཆ་ཤེལ་དཀར་རྩེའི་བཙོན་ཁང་དུ་བཅུག་ཡོད་འདུག། མོན་གྷོ་གསར་འགོད་པས།

Share this:
༡༦༣ ཀློག་གྲངས།