རིགས་གཅིག་རྐང་འཛིན་པ་འཚོལ་བ།

སློབ་ཐོན་རྗེས་སུ་སློབ་མ་མཉམ་དུ་འབྲེལ་བ་བྱེད་རྒྱུར་བལྟ་ཐུབ་མི་འདུག ད་ལྟ་རིག་གཅིག་རྐང་འཛིན་དང༌། སློབ་དཔོན་ཆེན་མོ་སོགས་ཀྱི་རིགས་ག་ཚོད་འདུག་བལྟ་ཐུབ་ན། མ་འོངས་པར་སློབ་མ་གསོ་སྐྱོང་གི་འཆར་གཞིར་ཕན་ཐོགས་ཡོང་གི་རེད། ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་གང་དུ་ཡོད་ན་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་གི་འགེངས་ཤོག་བརྒྱངས་ནས་ཤེས་རིག་ལས་ཁུངས་ལ་བསྐུར་ཐུབ་ན་ཕན་ཐོགས་ཡོང་ས་རེད་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་གནང་སོང༌།

Share this:
༤༣ ཀློག་གྲངས།