གཉིས་པ། བོད་ཡུལ་ཆགས་ཚུལ་བཤད་པ།

བོད་ཡུལ་ཆགས་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། ཐོག་མར་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་ཆགས་ཚུལ་རགས་རིམ་མཚམས་སྦྱོར་གྱིས་བཤད་དགོས་ཤིང༌། དེ་མ་བཤད་ན་བོད་ཡུལ་ཆགས་ཚུལ་གྱི་ལོ་རྒྱུས་རབ་རིབ་ཙམ་ལས་བཤད་དཀའ་བ་དང༌། བོད་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ཆ་ཤས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཡིན་པས་སྤྱིར་འཛམ་གླིང་ཆགས་ཚུལ་རགས་ཙམ་ངེས་ན། བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས་ངོ་འཕྲོད་པ་ལ་དགེ་ཕན་ཆེན་པོ་ཡོད། དེས་ན་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་བྱུང་རིམ་བཤད་པ་དང༌། བོད་ཀྱི་ཡུལ་ལྗོངས་ཆགས་ཚུལ་བཤད་པའོ། །

Read more

ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོ་དགོས་པའི་སྐོར།

ྋརྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བདུན་པ་ཨོ་རྒྱན་འགྲོ་འདུལ་ཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གིས་བཀའ་བརྒྱུད་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ཉི་ཤུ་པར་བསྩལ་བའི་བཀའ་སློབ་ལས་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོ་དགོས་སྐོར་བཀའ་བརྒྱུད་སངྒྷ་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཐེངས་ཉེར་གཉིས་པའི་དྲན་དེབ་ལས་ཚན་བཤུས་ཞུས།
ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོ་དགོས་པ་དེ་ཞེ་དྲག་གལ་ཆེན་པོ་ཆགས་བསྡད་ཀྱི་འདུག ཡིན་ནའང༌། བླ་མ་མང་པོ་ཞིག་གིས་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོ་བཤད་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད་དེ། ག་རེ་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོ་རེད། ག་རེ་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོ་མ་རེད་ཅེས་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་ངན་གྱི་ས་མཚམས་འདྲ་བོ་དེ་ལ་མི་མང་པོ་མགོ་འཐོམ་བསྡད་ཡོད་རེད། བླ་མའི་ཞལ་ནས་མར་ཁྱོད་རང་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོ་བྱེད་དགོས་རེད་ཅེས་ལབ་པ་ཡིན་ན་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོ་བྱེད་སྟངས་སོ་སོས་ཧ་མ་གོ་བ་ཡིན་ན་ཀུན་སྤྱོད་བཟང་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཞིག་རྙེད་རྒྱུ་མེད་པ་རེད། ཀུན་སྤྱོད་བཟང་ངན་གྱི་རྣམ་གཞག་དེ་ང་རང་ཆོས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱས། ཡ་རབས་བཟང་སྤྱོད་ཀྱི་དཔེ་ཆ་དེ་ཚོ་ལ་བལྟས་ནས་བསམ་བློ་བཏང་ཡོང་དུས། ཀུན་སྤྱོད་ངན་པ་ཟེར་བ་དེ་ཕལ་ཆེར་རང་དང་གཞན་ལ་འབྲས་བུ་སྡུག་བསྔལ་སྤྲད་བྱེད་ཅིག་དང༌།

Read more

བསམ་པ་བཟང་པོ་བྱ་རྒྱུ།

ཇི་སྐད་དུ། བསམ་པ་བཟང་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་བཟང༌།། བསམ་པ་ངན་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་ངན།། ཐམས་ཅད་བསམ་པ་དག་ལ་རག་ལས་པས།། རྟག་པར་བསམ་པ་བཟང་ལ་འབད་པར་བྱ།། ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ། ཕོ་མོ་རྒན་གཞོན་ཡོངས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་བསམ་པ་བཟང་པོ་འབའ་ཞིག་ལ་ཕུགས་བཅོལ་དགོས། དེ་ཡང་བསམ་པ་བཟང་པོ་ཟེར་བ་གཞན་འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་སུ་གཏོགས་པ་ཞིག་གམ། ཐ་ན་སྲོག་ཆགས་གྲོག སྦུར་ཡན་ཆད་ཅིག་གིས་སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བཞིན་ཡོད་པ་མཐོང་ན། འདིའི་སྡུག་བསྔལ་དེ་འཕྲལ་དུ་མེད་པར་གྱུར་ན་ཅི་མ་རུང་སྙམ་དུ་སེམས་ཁུར་བྱ། དཔེར་ན་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཐ་ན་ཉི་མ་ཚ་བའི་དུས་སུ་རླུང་བསིལ་བ་ཙམ་དང༌། གྲང་བའི་དུས་སུ་ཉི་འོད་ཅུང་ཟད་ཕོག་པའི་བདེ་ཡན་ཆད་འདོད་པ་ལས། ལུས་ལ་མེ་སྟག་ཕྲ་མོ་ཙམ་ལྷུང་བ་དང༌། ཚེར་མ་ཞིག་ཟུག་པ་ཙམ་དང༌།

Read more

བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་པའི་སྔོན་འགྲོ།

དང་པོ། བོད་ཅེས་པའི་མིང་གི་སྐོར་བཤད་པ།

བོད་མིས་རང་ཉིད་བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཤེས་དགོས་ཤིང༌། དེ་ཤེས་པར་ཐོག་མར་བོད་ཅེས་པའི་མིང་གི་སྐོར་བསམ་གཞིག་ཅིག་བྱ་རྒྱུ་གལ་འགངས་ཆེན་པོ་ཡིན། དེ་ཡང༌། བོད་ཅེས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ནི་འཛམ་གླིང་ཤར་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཤོས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་དབར་དུ་ཡོད་པས་རྒྱ་གར་གྱིས་བྷོ་ཊ་དང༌། རྒྱ་ནག་གིས་ཐུ་ཕཱན། དེང་དུས་གྲགས་ཆེ་བའི་དབྱིན་ཇི་སྐད་ཡིག་ནང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཅགྲསྐྱཁྱཅདང༌། དེའི་བདག་པོ་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་བོད་ཀྱི་མི་རིགས་ལ་ṬĪ??ṬĀṆཞེས་འབོད་ཅིང༌།

Read more

ལས་དང་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱ་བ།

དེ་ལྟར་ཤི་ནས་མེད་དུ་མི་འགྲོ་བར་ཕ་རོལ་ཏུ་འགྲོ་དགོས་པ་ཚད་མས་གྲུབ་ཅིང༌། དེ་ཡང་འགའ་ཞིག་ནི་མི་དང་འགའ་ཞིག་ནི་དུད་འགྲོ་ཉིད་དུ་སྐྱེ་བར་ཡང་དེ་བཞིན་དུ་གྲུབ་ལ། དེར་སྐྱེ་ནས་ཀྱང་འགའ་ཞིག་གིས་ནི་བྱ་བ་བཟང་པོ་གཞན་གྱི་སྲོག་སྐྱོབ་པ་དང༌། དབུལ་པོ་ལ་སྦྱིན་པ་སྟེར་བ། དྲང་བདེན་བྱེད་པ་སོགས་ཡ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྣམས་རང་གིས་ངང་གིས་བྱེད། འགའ་ཞིག་ནི་སྲོག་གཅོད་པ། རྐུ་འཕྲོག་བྱེད་པ། རྫུན་གྱིས་གཞན་བསླུ་བ་སོགས་མ་རབས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་རྣམས་རང་གིས་ངང་གིས་དགའ་ཞིང་སྤྱོད། འགའ་ཞིག་ནི་མི་ཚེ་ཧྲིལ་པོར་ནད་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་མནར་ནས་སྨན་དཔྱད་གང་གིས་ཀྱང་མི་ཕན་པར་ཤི། ལ་ལ་ནི་ཚེ་གང་པོར་ནད་ཅི་ཡང་མེད་པར་འཆི་ཚེ་ཡང་བདེ་བར་ཤི། ལ་ལས་ཚེ་གང་པོར་འབད་པ་སྣ་ཚོགས་བྱས་ཀྱང་ཐ་ན་ཉིན་གཅིག་གི་ཟས་གོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཙམ་ཡང་རྙེད་པར་དཀའ་ལ་གཞན་གྱིས་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་པོ་བྱིན་ཀྱང་འཕྲལ་དུ་ཟད་དེ་སྔར་གྱི་དེ་ག་རང་དུ་འགྱུར་བ་དང༌།

Read more

199: New Education Policy and the Tibetan race:

It is fact that TCV School is composed of the biggest number of students as well as having the best facility plus majority of the students are newly arrived from Tibet. The purpose of these children to escape into exile and what were the things they didn’t get in Tibet are well known to everyone.

Read more

Envoys to Hold Eighth Round of Talks with China:

Dharamsala: October 30: The much talked about eighth round of talks between the envoys of H.H.The Dalai Lama and the representatives of Chinese government is going to take place soon, according to Xinhua dated October 29, China’s official mouthpiece.

Read more

Workshop exclusively for Monks: Mundgod:

October 29: Tibetan Centre for Human Rights and Democracy (TCHRD) has organized one week workshop for monks and nuns at Mundgod from October 20-26. The workshop was attended by some around 58 monks and nuns from sixteen different monasteries and nunneries.

Read more

TYC Debate on Freedom:

Dharamsala: 2008 October 29: Tibetan Youth Congress Centrex organized an exclusive debate on freedom on October 28 at TIPA hall. The panel of speakers included Mr. Serta Tsultrim, MP/Editor of Tibet Express, Mr. Lhukar Jam, Freelance journalist and Mr. Phuntsok Wangchuk, ex-political prisoner/secretary of Gu-Chu-Sum Movement of Tibet. The debate was hosted by Mr. Karma Gyatso, Ex-MP/Former member of TYC Centrex/Ex-staff of RFA.

Read more

Forty eighth Founding Day Anniversary of TCV:

Dharamsala: Saturday, 25 October 2008: His Holiness the Dalai Lama lauded the Tibetan Children’s Village for its development and achievements in the field of education and underlined that the students should put their best efforts in undertaking specialization in modern education.

Read more
Page 1,021 of 1,033« First...1,0191,0201,0211,0221,023...Last »