བོད་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་མི་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པོ་བཅུ།

༡༽ ན་གཞོན་རྣམས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་དོ་སྣང་མི་བྱེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ཆེན་པོ་བཅུ་ནི་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྦྱོང་ནས་སླབ་མཐར་སོན་པའི་རྗེས་སུ་ཚད་ལྡན་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་སའི་གཞི་མེད་པ། དེས་ན། བོད་ཡིག་གིས་སྦྱང་འབྲས་མཐར་ཕྱིན་རྗེས་ཚད་ལྡན་གྱི་ལས་ཀ་བྱེད་སའི་ཁོར་ཡུག་གཅིག་བསྐྲུན་རྒྱུ་གལ་ཆེན་པོ་རེད།

Read more

༧གོང་ས་མཆོག་ལ་བོད་པའི་བླ་མ་ལྔ་ཡི་ལག་ནས་བཙན་དབང་འཁྲིག་སྤྱོད་མྱངས་བའི་མྱོང་ཚོར་ཡིག་ཆ་ཕུལ་ཡོད་འདུག

བོད་པའི་བླ་མ་ལྔ་ཡི་ལག་ནས་བཙན་དབང་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་གནོད་འཚེ་མྱངས་མཁན་ཕྱི་རྒྱལ་བ་༡༢ ཀྱིས། རང་ཉིད་ལ་གནོད་འཚེ་དེ་རིགས་མྱངས་བའི་མྱོང་ཚོར་ཡིག་ཆ་ཞིག་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་ཕུལ་ནས་མཇལ་ཁ་ཞུས་འདུག་པ་དང་། ༧གོང་ས་མཆོག་ནས་གནོད་འཚེ་འཕོག་ཡུལ་དེ་དག་རྣམས་ལ་མཇལ་ཁ་བསྩལ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Read more

འཇར་མན་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་དཔོན་ཚོས་ཕྲུ་གུ་༣༦༠༠ ལས་མང་བར་བཙན་དབང་འཁྲིག་སྤྱོད་བྱས་འདུག

དེང་གི་ཆར་འཛམ་གླིང་གི་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་ཞིག་ནང་། ཡེ་ཤུ་ཁེ་ཐོ་ལེག་ཆོས་དཔོན་ཚོས་ཕྲུ་གུ་གྲངས་ལས་འདས་པར་བཙན་དབང་འཁྲིག་སྤྱོད་བྱས་པའི་སྙན་ཐོ་ཐོན་བཞིན་པ་དང་བསྟུན། འཇར་མན་ནང་དུ་སྙན་ཐོ་ཞིག་གི་ནང་ཕྲུ་གུ་༣༦༠༠ ལས་མང་བར་བཙན་དབང་འཁྲིག་སྤྱོད་ཀྱི་གནོད་འཚེ་ཕོག་ཡོད་སྐོར་འདུག

Read more

བལ་ཡུལ་གྱིས་རྒྱ་གར་ལ་རྐུབ་བསྟན་ནས་རྒྱ་ནག་གི་པང་དུ་བསྡད་འདུག

རྒྱ་གར་ལ་སེམས་འཚབ་སྐྱེ་འོས་པ་ཞིག་ལ། ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་བལ་ཡུལ་གྱིས་རྒྱ་གར་གྱིས་གོ་སྒྲིག་བྱས་པའི་དམག་སྦྱོང་ལ་མཉམ་ཞུགས་མ་བྱས་པར། རྒྱ་ནག་དང་མཉམ་དུ་དམག་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུའི་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་འདུག

Read more

ཐུགས་རེ་དང་ཐག་གཅོད།

ཉེ་ཆར་ཕྱི་ཟླ་༩ ཚེས་༦ ཉིན་མཇལ་ཁ་ཞུ་མཁན་ཁག་ཅིག་ལ་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་མ་འོངས་པར་བོད་དུ་ཕེབས་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་བཀའ་སློབ་ཕེབས་པའི་བརྙན་ཐུང་ཞིག་དྲ་ལམ་ཁག་ཏུ་འགྲོ་བཞིན་འདུག་པ་དང་། དེར་དགའ་སྣང་དང་རེ་བ་རྒྱག་མཁན་ཧ་ཅང་མང་པོ་ཞིག་ཡོང་གི་འདུག

Read more

མཁས་དབང་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་ལ་ཨི་ཊ་ལིའི་མི་སེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ།

ཟླ་འདིའི་ཚེས་༡༠ ཉིན་མཁས་དབང་ནམ་མཁའི་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་ཨི་ཊ་ལིའི་མི་སེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་མཐོ་ཤོས་དེ་ཕུལ་འདུག 

Read more

པདྨ་ཚེ་བརྟན་གྱི་གློག་བརྙན་གསར་པར་རྒྱལ་སྤྱིའི་བྱ་དགའ་ཐོབ་འདུག

བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་གྲགས་ཅན་པདྨ་ཚེ་བརྟན་གྱི་གློག་བརྙན་གསར་པ་ལག་དམར་ཞེས་པ་དེར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་གྲགས་ཆེན་ཞིག་གི་ནང་དུ། འཁྲབ་གཞུང་རྩེ་ཕུད་ཀྱི་བྱ་དགའ་ཐོབ་འདུག་པ་དང་། ཁོང་གི་གློག་བརྙན་གཞན་ལ་ཡང་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་གདེང་འཇོག་ཆེན་པོ་ཐོབ་མྱོང་ཡོད་པ་རེད།

Read more

སྲིད་འཛིན་འོས་མི་ཞིག་ལ་གྲི་བརྒྱབ་འདུག

བྷེ་ར་ཛེལ་གྱི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུ་སླེབས་ལ་ཉེ་བ་དང་བསྟུན། མི་རིགས་རིང་ལུགས་མཁྲེགས་འཛིན་པ་ཇེར་བྷོལ་སོ་ན་རོ་ལ། འོས་བསྡུའི་དྲིལ་བསྒྲགས་ལས་འགུལ་སྐབས་མི་ཞིག་གིས་གྲི་བརྒྱབ་འདུག་པ་དང་། ད་ལྟའི་ཆར་ཁོང་ཉེན་ཁ་ལས་གྲོལ་ནས་སྨན་ཁང་དུ་ཡོད་པ་རེད་འདུག

Read more

ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་ཁག་ཅིག་བར་ཊོམ་གནས་དབྱུང་གཏོང་རྒྱུའི་གླེང་སློང་བྱུང་ཡོད་འདུག

ཨ་རིའི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་མཐོ་རིམ་ལས་བྱེད་ཁག་ཅིག་གིས། སྲིད་འཛིན་ཊོམ་གྱི་ལས་དོན་བྱེད་སྟངས་ལ་གཞིགས་ནས། ཁོང་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཉེན་ཁ་ཅན་ཞིག་མཐོང་སྟེ། སྲིད་འཛིན་གྱི་གོ་གནས་ནས་གནས་དབྱུང་གཏོང་རྒྱུའི་སྐད་ཆ་བྱུང་ཡོད་འདུག་པ་དང་། དེ་བཞིན་སྲིད་འཛིན་ཁོང་ལ་མཐོང་རྒྱ་ཐོས་རྒྱ་གང་ཡང་མེད་པས། ཐག་གཅོད་མང་པོ་ཞིག་གང་དྲན་གྱིས་བྱེད་པར་དོགས་ནས། གལ་ཆེའི་ཡིག་ཆ་ཁག་ཅིག་ལ་མིང་རྟགས་མི་འགོད་པའི་ཆེད་དུ། སྲིད་འཛིན་གྱི་ཅོག་ཙེའི་སྟེང་ནས་སྦས་སྐུང་བྱེད་དགོས་འཁེལ་བ་སོགས་ཊོམ་ལ་སྲིད་འཛིན་བྱེད་པའི་ཆ་རྐྱེན་གང་ཡང་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་ནས། ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་ནང་བརྟན་བརླིང་མེད་པ་ཆགས་འདུག

Read more

དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོའི་དཀའ་གནད་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་རིས་མེད་ཀྱི༌མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཆེན་མོ་ཐེངས་དང་པོའི་གསལ་བསྒྲགས།

༄༅།།  རིས་མེད་ཆོས་བརྒྱུད་ཁག་གི་སློབ་གཉེར་པ་སོགས་ཀྱི་༸སྙན་ལམ་དུ་གསོལ་རྒྱུར།

བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་བདུན་པའི་ས་ཁྱི་ལོའི་དགའ༌ལྡན་ལྔ་མཆོད་ཆེན་མོ་ནས་བཟུང་ཉིན་གསུམ་རིང། ༸རྗེའི་དྲང་ངེས་ལེགས་བཤད་སྙིང་པོའི་དཀའ་གནད་ལ་ཆོས་བརྒྱུད་དང་སེར་སྐྱ་ཕོ་མོ་རིས་མེད་ཀྱི༌མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཆེན་མོ་ཐེངས་དང་པོ། བཞུགས་སྒར་ཀིརྟིའི་བྱེས་པ་གྲྭ་ཚང་དུ་འཚོགས་འཆར་ཡོད་པའི་གསལ་བསྒྲགས་སྔོན་སོང་ཟིན་ནའང།

Read more
Page 2 of 1,00912345...Last »