རྒྱལ་སྤྱི།

ཧིན་དུ་དང་ཁ་ཆེའི་བར་ཟིང་འཁྲུག

ཧིན་དུ་དང་ཁ་ཆེའི་བར་ཟིང་འཁྲུག

རྒྱ་གར་གྱི་ཧིན་དུ་དང་ཁ་ཆེའི་བར་ཟིང་འཁྲུག་བྱུང་སྟེ་ཡུལ་མི་༤༠ ཙམ་ཉེན་རྟོག་པས་འཇུ་བཟུང་བྱས་ཡོད་པ་དང། ས་གནས་དེར་ལག་ཁྱེར་ཁ་པར་གྱི་དྲ་བ་དང་། སྡེབ་གཏོང་འཕྲིན་ཐུང་གི་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་ཉིན་བཞིའི་རིང་བཀག་འགོག་བྱས་ཡོད་འདུག

Lobsang Thupten· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·
རྒྱ་ནག་གི་དམག་མི་ལ་དྭགས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་ནས་ཕྱིར་འཐེན།

རྒྱ་ནག་གི་དམག་མི་ལ་དྭགས་ཀྱི་མཐའ་མཚམས་ནས་ཕྱིར་འཐེན།

རྒྱ་གར་གྱི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་གྱིས་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༦༨ པའི་ཐོག རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མཐའ་མཚམས་ས་ཐིག་བརྒལ་ཏེ་བཙན་འཛུལ་བྱས་པའི་གནད་དོན་སྐོར་བཤད་ཡོད་པ་དང། རྒྱ་གཞུང་གིས་ཀྱང་མཐའ་མཚམས་ས་ཐིག་ནས་དམག་དཔུང་ཕྱིར་འཐེན་བྱ་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་བྱས་འདུག

Lobsang Thupten· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·
ཨ་རིས་སི་རི་ཡའི་ནང་གི་དྲག་སྤྱོད་པར་གཏོར་རྒོལ།

ཨ་རིས་སི་རི་ཡའི་ནང་གི་དྲག་སྤྱོད་པར་གཏོར་རྒོལ།

ཨ་རི་དང་ཨ་རབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁ་ཤས་ཀྱིས་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་སི་རི་ཡའི་ནང་གི་ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དྲག་སྤྱོད་ཤོག་ཁག་ལ་མཁའ་ལམ་ནས་གཏོར་རྒོལ་ཐོག་མ་བྱས་འདུག

Lobsang Thupten· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·
རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱ་གར་དུ་གཟིགས་སྐོར།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱ་གར་དུ་གཟིགས་སྐོར།

རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཐེངས་དང་པོར་རྒྱ་གར་དུ་གཟིགས་སྐོར་ལ་སླེབས་ཡོད་པ་དང་། ཐེངས་འདིའི་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་སྐབས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་བར་ལོ་མང་རིང་ཡོད་པའི་ས་མཚམས་དཀའ་རྙོག་སེལ་ཐབས་སྐོར་གྲོས་བསྡུར་དང། རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱི་ཚོང་འབྲེལ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Lobsang Thupten· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·
“ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ”་ཀྱི་ཚོགས་མི་ལྡབ་གསུམ་གྱི་མང་དུ་ཕྱིན་པ།

“ཁ་ཆེའི་རྒྱལ་ཁབ”་ཀྱི་ཚོགས་མི་ལྡབ་གསུམ་གྱི་མང་དུ་ཕྱིན་པ།

ཨི་རག་དང་སི་རི་ཡའི་ནང་ཡོད་པའི་ཁ་ཆེའི་དྲག་སྤྱོད་དམག་དཔུང་གི་ཚོགས་མི་གྲངས་༢༠༠༠༠ནས་༣༡༥༠༠བར་སྤར་ཡོད་འདུག

Lobsang Thupten· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·
རྒྱ་གར་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡེའི་ནང་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་སྐྱོན།

རྒྱ་གར་ཀ་ཤི་མིར་མངའ་སྡེའི་ནང་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་སྐྱོན།

རྒྱ་གར་གྱི་མངའ་སྡེ་རྗ་མུ་ཀ་ཤི་མིར་ནང་ཆུ་ལོག་གི་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་སྟེ་ཉུང་མཐའ་ཡང་མི་༢༠༠ ལྷག་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་འདུག

Lobsang Thupten· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·
ཡུག་རེན་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་དམག་འཁྲུག་མཚམས་འཇོག་ལ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་།

ཡུག་རེན་ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་དམག་འཁྲུག་མཚམས་འཇོག་ལ་གྲོས་འཆམ་བྱུང་།

ཁ་སང་ཨུ་རུ་སུའི་སྲིད་འཛིན་པུ་ཌིན་དང་ཡུག་རེན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཕོར་ཧྲན་ཁོ་གཉིས་ཀྱིས་ཁ་པར་བརྒྱུད་ཡུག་རེན་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་དམག་འཁྲུག་གཏན་དུ་མཚམས་འཇོག་བྱ་རྒྱུར་མོས་མཐུན་བྱུང་འདུག

Lobsang Thupten· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·

ཁ་ན་ཌའི་ནང་རྒྱ་རིགས་འགྲུལ་པ་༥༤ རྨས་སྐྱོན་བཟོས་འདུག

ཁ་ན་ཌའི་ནུབ་ཕྱོགས་མངའ་སྡེ་བྷར་ཊི་ཤི་ཀོ་ལམ་བྷི་ཡའི་ནང་ཡུལ་སྐོར་སྤྲོ་འཆམ་གྱི་འགྲུལ་སྐྱེལ་རླངས་འཁོར་ཞིག་གཞུང་ལམ་སྟེང་འགྲེ་བརྡབ་ཤོར་ཏེ། རྒྱ་རིགས་འགྲུལ་པ་༥༤ ལ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་ཡོད་པ་རེད།

Lobsang Thupten· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·
གྷ་ཛཱ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྡོད་མཁར་མཐོ་ཤོས་གཉིས་པ་གཏོར་འདུག

གྷ་ཛཱ་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྡོད་མཁར་མཐོ་ཤོས་གཉིས་པ་གཏོར་འདུག

ཨི་སེ་རེལ་དམག་གི་གནམ་གྲུ་ཞིག་གིས་འཕུར་མདའ་གཡུགས་ཏེ་གྲོང་ཁྱེར་གྷ་ཛཱ་ཡི་སྡོད་མཁར་མཐོ་ཤོས་གཉིས་པ་གཏོར་འདུག

Lobsang Thupten· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·
ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་བ་ལྕམ་ཨེ་རོམ་ཤར་མི་ལཱ།

ལོ་༡༤ རིང་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན་ཞིག་གློད་བཀྲོལ།

རྒྱ་གར་ནང་ལོ་༡༤ རིང་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་སྤེལ་བའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་ལས་འགུལ་བ་ཞིག་གློད་བཀྲོལ་བཏང་འདུག

Lobsang Thupten· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·