རྒྱལ་སྤྱི།

རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཞིག་གློད་གྲོལ།

རྒྱ་ནག་གི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་ཞིག་གློད་གྲོལ།

རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་དབང་འགོ་རྟིང་སློག་པར་རྒྱུད་སྐུལ་བྱས་པའི་ཉེས་མིང་འོག་ལོ་༡༢ ཀྱི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་པའི་ཁྲུང་ཆིང་དམངས་གཙོ་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་ཞུའུ་ཝེ་ཕིང་། ལོ་༩ རིང་བཙོན་འཇུག་བྱས་པའི་རྗེས་གློད་གྲོལ་ཐོབ་སྟེ་ཁྲུང་ཆིང་གི་རང་ཁྱིམ་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

Lobsang Thupten· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·

རྒྱ་ནག་གིས་ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་དྲ་ལམ་ལ་གསང་ཉུལ།

༢༠༡༡ ལོར་རྒྱ་ནག་གི་དྲ་ལམ་གསང་ཉུལ་བས་ཨོ་སི་ཁྲུ་ལི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གློག་ཀླད་མ་ལག་ནང་ལོ་གཅིག་ལྷག་རིང་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཏེ། གྲོས་ཚོགས་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིའི་གནས་ཚུལ་ཆ་ཚང་ལ་ལྐོག་ལྟ་བྱས་ཡོད་པ་རེད།

Lobsang Thupten· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·