ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

འདས་པའི་ལོ་ཤས་རིང་ནས་ཨ་རིའི་མང་གཙོ་དར་སྤེལ་ཚོགས་པ་ནས་འདི་ག་ཁ་སྲི་ཞུ་ཁང་གི་ལས་དོན་ཆེད་རོགས་དངུལ་གནང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ།

Bangchen admin· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·