འཁྲིག་སྤྱོད་སྐོར་གྱི་བརྩམས་སྒྲུང་འབྲི་མཁན་ཞིག་ལ་ལོ་བཅུའི་ཁྲིམས་ཆད།

རྒྱ་ནག་ནས་ཉེ་ཆར་འཁྲིག་སྤྱོད་སྐོར་གྱི་བརྩམས་སྒྲུང་འབྲི་མཁན་ཞིག་ལ་ལོ་བཅུའི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག་ཀྱང་། དེ་སྔོན་ལས་བྱེད་ཟུར་པ་ཞིག་གིས་ལོ་ངོ་༤ ལས་མ་སོན་པའི་བུ་མོ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་བཙན་གཡེམ་བྱས་པར་ལོ་༨ གཅིག་པུའི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་གཅོད་བྱས་ཡོད་འདུག

Read more

རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རིའི་ལག་ནས་ཁེ་ཕན་ལེན་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཡོལ་ཚར་བ་རེད་ཟེར།

པེ་ཅིང་གིས་ཁོ་རང་ཚོའི་ཁ་ཕྱོགས་ལ་འགྱུར་བ་མ་གཏོང་བར་དུ། ཚོང་དམག་ཕྱིར་འཐེན་མི་བྱ་རྒྱུ་ངེས་ཅན་ཡིན་པ་དང་། རྒྱ་ནག་གིས་ཨ་རིའི་ལག་ནས་ཁེ་ཕན་ལེན་རྒྱུའི་དུས་ཚོད་ཡོལ་ཚར་སྐོར་བཅས་ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་གཞོན་པས་བརྗོད་ཡོད་འདུག

Read more

གསར་ཁང་ཞིག་གིས་ཊོམ་སྲིད་གཞུང་ལ་ཁྲིམས་གཏུག་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ།

ཊོམ་སྲིད་གཞུང་གིས་ཨ་རིའི་གསར་ཁང་ཆེ་གྲས་སི་ཨན་ཨན་གྱི་གསར་འགོད་པར། ཨ་རིའི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་ནང་དུ་གསར་འགྱུར་བསྡུ་ལེན་བྱེད་པའི་ལག་ཁྱེར་ཕྱིར་བསྡུ་བྱས་པས། གསར་ཁང་དེས་ཁྲིམས་གཏུག་བྱས་ཏེ་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཡོད་འདུག་པ་དང་། ཊོམ་གྱིས་ཨ་རིའི་ཕོ་བྲང་དཀར་པོའི་ནང་གསར་འགྱུར་བསྡུ་ལེན་བྱེད་མཁན་གསར་འགོད་པ་ཚོས་བཟང་སྤྱོད་དང་ལྡན་པའི་ལས་དོན་བྱེད་ཆེད་དུ་ཁྲིམས་སྒྲིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བསྒྲགས་འདུག

Read more

རུང་གྷེ་ཡ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་ཕྱིར་སློག་གི་ལས་དོན་ལམ་ལྷོངས་བྱུང་མི་འདུག

འབར་མ་ནས་དམར་གསོད་དང་བཙན་གཡེམ་སོགས་ཀྱི་དྲག་སྤྱོད་ལས་ཐར་ཆེད་དུ། ཁྱིམ་མཚེས་རྒྱལ་ཁབ་བྷང་ལ་ཌེ་ཤེར་བྲོས་བྱོལ་དུ་སོང་བའི་རུང་གྷེ་ཡ་ཁ་ཆེ་སྐྱབས་བཅོལ་བ་རྣམས། ཕྱིར་ལོག་འགྲོ་འདོད་བྱེད་མཁན་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་བས། ད་ལྟའི་ཆར་ལས་དོན་དེ་ལམ་ལྷོངས་མ་བྱུང་ནས་གནས་སྐབས་མཚམས་འཇོག་བྱས་འདུག་ཀྱང་། འབྲེལ་ཡོད་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་ནས་འབད་བརྩོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Read more

ཡུ་གུར་རང་བཙན་ཉིན་མོ་སྲུང་བརྩི་དང་རྒྱལ་སྤྱི་ལ་རེ་འབོད།

ཕྱི་ལོ་༡༩༣༣ དང་ཕྱི་ལོ་༡༩༤༤ ལོ་གཉིས་ནང་སྔ་རྗེས་སུ་ཤར་ཏུར་ཀི་སི་ཐན་ནང་། ཡུ་གུར་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཅེས་པ་ཞིག་བཙུགས་ནས་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་རིང་གནས་ཡོད་པའི་དུས་དྲན་སྲུང་བརྩི་བྱས་འདུག

Read more

རྒྱ་ནག་ནང་གཞོན་སྐྱེས་ལས་འགུལ་བ་མང་པོ་ཞིག་གར་སོང་ཆ་མེད་ཆགས་བཞིན་འདུག

རྒྱ་ནག་གི་སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ནས་སློབ་ཐོན་བྱས་པ་དང་། སློབ་སྦྱོང་བྱེད་མུས་ཡིན་པའི་དམར་ཤོག་རིང་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བ་འཛིན་མཁན་གཞོན་སྐྱེས་མང་པོ་ཞིག་གིས། རྒྱ་ནག་ནང་གི་ངལ་རྩོལ་བ་རྣམས་ཀྱི་རང་དབང་དང་སྲུང་སྐྱོབ་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ལས་འགུལ་སྤེལ་བས། བདེ་སྲུང་མི་སྣས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་གནས་སྟངས་གང་འདྲ་ཡོད་མེད་ཤེས་ཐབས་བྲལ་བ་ཆགས་བཞིན་ཡོད་པས། སྐད་གྲགས་ཆེ་བའི་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཁག་གི་ཁོར་ཡུག་ནང་ཞེད་སྣང་ཆེན་པོ་བསྐྲུན་ཡོད་འདུག

Read more

ཐའེ་ཝན་གྱི་མང་མོས་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་ཁོང་ཁྲོ་སློང་སྲིད་པ།

ཐའེ་ཝན་མི་མང་གིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་རྩལ་འགྲན་ཚོགས་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་རྩེད་འགྲན་གཞན་གྱི་ཐོག རྒྱལ་ཁབ་དེའི་རུ་ཁག་གི་མིང་རྒྱ་ནག་གི་ཐའེ་པི་ནས་ཐའེ་ཝན་དུ་སྒྱུར་རྒྱུའི་མང་མོས་འོས་བསྡུ་ཐག་གཅོད་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་དང་། གནད་དོན་དེར་རྒྱ་ནག་གིས་ངོས་ལེན་བྱེད་ཐབས་མེད་ཚུལ་བརྗོད་ཡོད་ཁར། གལ་ཏེ་མིང་སྒྱུར་རྒྱུར་མི་མང་གི་དགོས་ངེས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་ཚེ། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཨོ་རྩལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་ངོས་ལེན་བྱེད་མིན་ཡང་ངེས་གཏན་མེད་པ་རེད་འདུག

Read more

གསར་འགྱུར་སྒྲོག་སྦྱང་བྱེད་མཁན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་མི་ཆེས་ཐོག་མ།

གསར་འགྱུར་སྒྲོག་སྦྱང་བྱེད་མཁན་འཕྲུལ་ཆས་ཀྱི་མི་ཆེས་ཐོག་མ་རྒྱ་ནག་ནས་འགོ་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པ་དང་། དེས་ཉིན་ཞག་གཅིག་ནང་གི་ཆུ་ཚོད་༢༤ དང་། ལོ་གཅིག་ནང་གི་ཉིན་ཞག་༣༦༥ ཚང་མར་ལས་ཀ་བྱེད་ཐུབ་ཅེས་བརྗོད་ཀྱི་འདུག

Read more

ཊོམ་གྱི་བུ་མོར་རྒྱ་ནག་གིས་སྤྲེལ་ལད་འཁྲབ་བཞིན་འདུག

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་ཊོམ་གྱིས་རྒྱ་ནག་དང་ཚོང་དམག་རྒྱག་བཞིན་ཡོད་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་གིས་ཁོང་གི་བུ་མོ་ཞིག་གི་ཚོང་རྟགས་གསར་པ་༡༦ ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྔོན་འགྲོའི་ཆོག་མཆན་སྤྲད་ཡོད་འདུག མོ་ནི་སྲིད་འཛིན་ཊོམ་གྱི་སློབ་སྟོན་པ་གཙོ་གྲས་ཤིག་ཡིན་པས། མོའི་ཕྱི་འབྲེལ་སྲིད་བྱུས་དང་ཊོམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་ལ་དོགས་སློང་ཞིག་རང་བཞིན་སླེབས་བཞིན་ཡོད་འདུག

Read more

མང་གཙོ་ཚོགས་པར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་འདུག

ཨ་རིའི་བར་མའི་གྲོས་ཚོགས་འོས་བསྡུའི་ཁྲོད། མང་གཙོ་ཚོགས་པར་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ནང་རྐུབ་སྟེགས་མང་ཤོས་ཀྱི་ཚད་གཞི་ལོན་ནས་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་འདུག་ཀྱང་། གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པ་མུ་མཐུད་ནས་རྐུབ་སྟེགས་མང་ཤོས་ཀྱི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཆགས་འདུག

Read more
Page 1 of 14812345...Last »