རྒྱལ་སྤྱི།

རྒྱ་གར་མོམ་བྷེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པའི་དྲག་སྤྱོད།

རྒྱ་གར་མོམ་བྷེ་གྲོང་ཁྱེར་དུ་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པའི་དྲག་སྤྱོད།

གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། ཟླ་སྔོན་མའི་ཚེས་༢༦ ཉིན་རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོམ་བྷེ་རུ་འཇིགས་སྐུལ་རིང་ལུགས་པས་འབར་རྫས་གཏོར་ནས་དྲག་སྤྱོད་ཀྱི་དོན་རྐྱེན་ཚབས་ཆེན་ཞིག་བཟོས་ཡོད་པ་དང༌། དེའི་སྐབས་སུ་ཕྱི་རྒྱལ་བ་གྲངས་༢༢ དང༌། བདེ་སྲུང་མི་སྣ་༢༠ གསར་འགོད་པ་༡ མི་མང་བཅས་ཁྱོན་མི་གྲངས་༡༨༣ ཙམ་བསད་པ་དང༌། མི་༣༠༠ ལྷག་ལ་རྨས་སྐྱོན་བཟོས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཡོངས་ལ་གཡོ་འགུལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐེབས་ཡོད་པ་རེད།

Bangchen admin· · Comments are Disabled ·

རྒྱ་གར་མུམ་བྷའི་གྲོང་ཁྱེར་ནང་དྲག་སྤྱོད་པའི་དོན་རྐྱེན།

རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཉིན་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་ཁྲོམ་རའི་ལྟེ་གནས་ཆེ་ཤོས་གྲོང་ཁྱེར་མུམ་བྷའེ་ནང་སྙན་གྲགས་ཅན་གྱི་ཏཇ་མེ་ཧེལ་གསོལ་མགྲོན་ཁང་དང་། ཨོབ་རོ་ཡེ་གསོལ་མགྲོན་ཁང་གཉིས་ཀྱིས་གཙོས་སྨན་ཁང་དང་རི་ལིའི་འབབ་ཚུགས་སོགས་ས་ཁུལ་ཁག་ཅིག་ལ་དུས་གཅིག་ཏུ་འཇིགས་སྐུལ་དྲག་སྤྱོད་པ་ཚོས་འཆར་གཞི་དང་ལྡན་པའི་ཐོག་ནས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་པ་དང་། ལག་འབོམ་གཡུགས་ནས་གཏོར་རྒོལ་བཏང་བ། དེ་བཞིན་བཙན་འཁྲིད་བྱས་པ་སོགས་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཆར་མི་གྲངས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ཞིག་གི་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བ་དང་མི་གྲངས་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་རྨས་སྐྱོན་ཕོག་པ་སོགས་བསམ་ཡུལ་འདས་པའི་དྲག་སྤྱོད་སྤེལ་ཡོད་པ་རེད།

Bangchen admin· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·

རྒྱ་ནག་དང་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་ཐུག་འཕྲད་ཕྱིར་འགྱངས།

རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཆེས་མཐོའི་དཔོན་རིགས་དབར་གྱི་ཐུག་འཕྲད་ལྷན་ཚོགས་དེའི་དུས་ཚོད་ནར་འགྱངས་བྱས་ཡོད་འདུག

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དེ་སྔ་གཏན་འཁེལ་བྱུང་བའི་ཡུ་རོབ་མཐུན་ཚོགས་དང་རྒྱ་ནག་གི་ཆེས་མཐོའི་དཔོན་རིགས་དབར་གྱི་ལྷན་ཚོགས་དེའི་དུས་ཚོད་ནར་འགྱངས་བྱས་ཡོད་པ་དང་།

Bangchen admin· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·

ཨེ་ཤ་ཡ་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་འབྱོར་མཉམ་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན།

རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་ལམ་ཁག་ཏུ་གནས་ཚུལ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་ན། ད་ལྟའི་ཆར་འཛམ་གླིང་ནང་གནས་ཚུལ་རྒྱུག་ཆེ་ཤོས་ཤིག་ནི་ཕྱི་ཚེས་༡༦ ནས་༢༣ བར་ཚོགས་པའི་ཨེ་ཤ་ཡ་ཞི་བདེ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་འབྱོར་མཉམ་ལས་ཀྱི་ཚོགས་ཆེན་དེ་ཡིན་པ་དང༌། ཚོགས་ཆེན་དེ་པི་རུའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་བྱས་ཏེ། འཛམ་གླིང་དཔལ་འབྱོར་ཡར་ཐོན་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་༢༡ ཚོགས་ཞུགས་བྱས་ཡོད་པ་རེད། རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔལ་འབྱོར་དང་ཚོང་ལས་འཁོར་རྒྱུག་ཉམས་ཆག་ཕྱིན་པར་བསྒྱུར་བཅོས་དང་སླར་གསོ་གཏོང་བའི་གྲོས་ཆོད་བཞག་ཡོད་པ་རེད། ཚོགས་ཆེན་དེའི་ནང་འཛམ་གླིང་གི་ཚོང་པ་གྲགས་ཅན་༨༠༠ ཐམ་པ་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་གནང་ཡོད་པ་རེད།

Bangchen admin· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·

UN Panel Presses China on Torture, Arbitrary Detentions in Tibet:

Tibet.net: 12 November 2008 Dharamshala: A United Nations (UN) watchdog investigating torture allegations on Monday pressed China to provide details of Tibetans who were arrested, disappeared, brutally tortured and killed during the crackdown on Tibetans across Tibet since March this year.

Bangchen admin· · Comments are Disabled ·

Envoys to Hold Eighth Round of Talks with China:

Dharamsala: October 30: The much talked about eighth round of talks between the envoys of H.H.The Dalai Lama and the representatives of Chinese government is going to take place soon, according to Xinhua dated October 29, China’s official mouthpiece.

Bangchen admin· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·

2008 Nobel Prize for Peace and Literature

“The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2008 to Martti Ahtisaari for his important efforts, on several continents and over more than three decades, to resolve international conflicts.

Bangchen admin· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·

New President of Pakistan:

According to the news released in different Medias, Pakistan People’s Party Co-chairman, Asif Ali Zardari was elected as the next President of Pakistan after securing majority of votes in the presidential elections held in Islamabad on September 6.

Bangchen admin· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·

Surgery to Indonesia’s tree man:

An Indonesian man dubbed the “tree man” because of gnarled growths on his body has returned home from the hospital after 13 pounds of warts were surgically removed from his body,

Bangchen admin· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·

Twelve Suggestions for Dealing with the Tibetan Situation by Some Chinese Intellectuals

1. At present the one-sided propaganda of the official Chinese media is having the effect of stirring up inter-ethnic animosity and aggravating an already tense situation. This is extremely detrimental to the long-term goal of safeguarding national unity. We call for such propaganda to be stopped.

Bangchen admin· · 0 མཆན་འགྲེལ། ·