བུ་མོར་བཙན་གཡེམ་དང་དམར་གསོད་དོན་རྐྱེན་བྱུང་རྗེས་མ་ཚབ་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

བུ་མོ་རང་ལོ་༩ ལས་མ་སོན་པ་ཞིག་གི་མ་ཚབ་ཀྱིས་སྐྱེས་པ་བཞི་ལ་མོ་རང་གི་མཐོང་ས་ནས་བུ་མོར་བཙན་གཡེམ་བྱེད་དགོས་པ་བརྗོད་པའི་ཉེས་མིང་འོག་མ་ཚབ་དེ་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཡོད་འདུག་ཅིང་། བུ་མོ་དེ་བཙན་གཡེམ་བྱས་རྗེས་ཡན་ལག་གཏུབ་ནས་དམར་གསོད་བཏང་ཡོད་འདུག

Read more

ཉི་ཧོང་ནང་མཚོ་རླུང་བརྒྱབས་ནས་མི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་གནོད་འཚེ་ཕོག་འདུག

ཉི་ཧོང་དུ་འདས་པའི་མི་ལོ་༢༥ ནང་བྱུང་མ་མྱོང་བའི་མཚོ་རླུང་དྲག་པོ་ཞིག་བརྒྱབས་ནས་མི་རྒྱུ་གཉིས་ལ་གྱོང་གུད་ཕོག་ཡོད་འདུག

Read more

རྒྱ་ནག་གི་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་ནང་དངུལ་ཕོན་ཆེན་གཏོང་རྒྱུའི་ཐད་རྒྱལ་ནང་ནས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག

རྒྱ་ནག་གིས་བདེ་སྲུང་དང་དཔལ་འབྱོར་གྱི་ཐབས་བྱུས་ཆེད། ལྷོ་ཨ་ཧྥི་རི་ཀའི་གླིང་ཆེན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནང་དངུལ་འབོར་ཕོན་ཆེན་མ་རྩ་འཇོག་རྒྱུ་ཁས་ལེན་བྱས་འདུག་པས། རྒྱ་ནག་གི་མི་སེར་ཁག་ཅིག་གིས་དྲ་ཐོག་ཏུ་ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་འགྲོ་སོང་ཆེན་པོ་གཏོང་བ་ལས། རྒྱལ་ནང་དུ་དབུལ་སེལ་ལས་འགུལ་ལ་འགྲོ་སོང་གཏོང་དགོས་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག་ཀྱང་། རྒྱ་ནག་གི་དྲ་ཐོག་སྟངས་འཛིན་ལས་བྱེད་པ་ཚོས་སྐྱོན་བརྗོད་དེ་རིགས་ལམ་སེང་ནག་གསུབ་བཏང་ཡོད་འདུག

Read more

ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་རྒྱས་ནས་ཨ་རུ་ན་ཅལ་དང་ཨ་སམ་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པའི་ཉེན་བརྡ།

བོད་ནང་དུ་ད་ལྟ་ཡར་ཀླུང་གཙང་པོ་རྒྱས་བཞིན་པའི་གནས་སྟངས་འདི་ནི་འདས་པའི་ལོ་ངོ་༥༠ རིང་ལ་བྱུང་མ་མྱོང་བ་ཞིག་ཡིན་སྐོར་རྒྱ་གར་དབུས་གཞུང་ཆུ་བོའི་ལྷན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་རྒན་གྲས་ཤིག་གིས་བརྗོད་ཡོད་འདུག

Read more

གྷུ་གྷེལ་ཚོང་ལས་ཁང་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་ངོ་རྒོལ།

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་དང་། མང་གཙོ། ཆོས་ལུགས། ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་བཅས་ཀྱི་སྐོར་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་འཚོལ་བཤེར་བྱེད་མི་ཐུབ་པའི་འཚོལ་བཤེར་མ་ལག་ཅིག་གྷུ་གྷེལ་ཚོང་ལས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་ནང་སྒོ་འབྱེད་བྱ་འཆར་ལ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གི་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག

Read more

འཇར་མན་ནང་མི་རིགས་རིང་ལུགས་མཁྲེགས་འཛིན་པ་ཚོས་ངོ་རྒོལ་བྱས་འདུག

འཇར་མན་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ནང་དུ། མི་རིགས་རིང་ལུགས་མཁྲེགས་འཛིན་པ་ཚོས་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་འདུག་པ་དང་། སྐབས་དེར་འཇར་མན་མི་རིགས་མིན་པ་ཁག་ཅིག་ལ་དྲག་རྡུང་དང་ནཱ་ཛིའི་དུས་སྐབས་ཀྱི་གུས་འདུད་བྱེད་སྟངས་བཀོལ་སྤྱོད་བྱས་འདུག་པས། ཁྲིམས་འགལ་གྱི་བྱ་སྤྱོད་དེར་རྟོག་ཞིབ་བྱེད་བཞིན་པ་རེད་འདུག

Read more

ཝང་ཡང་གིས་བོད་ནང་‘ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་’ལ་འགོག་རྒོལ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཟེར།

རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་མཐོ་ཤོས་ཨང་བཞི་པ་ཝང་ཡང་གིས། བོད་ནང་‘ཁ་བྲལ་རིང་ལུགས་’ལ་འགོག་རྒོལ་ཆེ་རུ་གཏོང་དགོས་ཞེས་བརྗོད་ཡོད་འདུག

Read more

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་འདས་གྲོངས་གྱུར་པར་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་མི་སྐུ་ཞབས་ཇོན་མེ་ཀེན་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་པར། ༧གོང་ས་མཆོག་གིས་གུས་འདུད་དང་ཐུགས་གསོའི་གསུང་འཕྲིན་ཞིག་བསྩལ་འདུག

Read more

རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ལས་གཞི་ཞིག་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡ་ནས་བཀག་སྡོམ་བྱས་འདུག

རྒྱ་ནག་གི་འཕྲུལ་ཆས་ཚོང་ལས་ཁང་གཉིས་ཀྱི་ལས་གཞི་ཞིག་ཨོ་སི་ཀྲོ་ལི་ཡའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལ་ཉེན་ཁ་ཡོད་པར་ངོས་འཛིན་ཐོག ཨོ་གཞུང་གིས་བཀག་སྡོམ་བྱས་འདུག

Read more

ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་འདུག

ཁ་ཆེ་ཡུ་གུར་གྲངས་ཉུང་མི་རིགས་དང་འབྲེལ་བའི་གནས་ཚུལ་སྤེལ་མཁན་རྒྱ་ནག་ནང་གི་ཕྱི་རྒྱལ་གྱི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་རྒྱ་གཞུང་གིས་ཕྱིར་འབུད་བཏང་འདུག

Read more
Page 2 of 16412345...Last »