བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་གྱི་སྒྲུང་རིང་གསར་པ་<<ཟངས་ཀྱི་རི།>>(Copper Mountain)ཞེས་པ་པར་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་དེབ་འགྲེམས་སྤེལ་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Share this:

Leave a Reply