བཙན་བྱོལ་བོད་གཞུང་གི་དྲུང་ཆེ་ཟུར་པ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་གྱི་སྒྲུང་རིང་གསར་པ་<<ཟངས་ཀྱི་རི།>>(Copper Mountain)ཞེས་པ་པར་སྐྲུན་དང་འབྲེལ་བའི་རྩོམ་དེབ་འགྲེམས་སྤེལ་སྐོར་ལ་བཅར་འདྲི།

Read more

སྲིད་ཟུར་འབུམ་རམས་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ལ་བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་གསར་ཁང་གིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།

སྲིད་ཟུར་འབུམ་རམས་པ་བློ་བཟང་སེང་གེ་མཆོག་ལ་བོད་ཀྱི་བང་ཆེན་གསར་ཁང་གིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ།   Head to Head – Is democracy wrong for China?  

Read more

༢༠༡༤ ལོར་ལ་དྭགས་སུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་སློབ།

༢༠༡༤ ལོར་ལ་དྭགས་སུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་གནང་སྐབས་ཀྱི་བཀའ་སློབ།

Read more